Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Prezydent Miasta Płocka
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy - Miasto Płock.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
• być osobą pełnoletnią,
• zamieszkiwać na terenie Gminy - Miasto Płock,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
• jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
• przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID - 19;
• zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.
5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
• Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem na rachmistrza terenowego (zał. nr 1 - do pobrania);
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. nr 2 - do pobrania);
• Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 - do pobrania).

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismoogolne
lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”.

7. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Płocka.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock


8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Aneta Stępniewska, tel. 24 367-15-09

 

Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
/-/ Krzysztof Krakowski


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 miesięcy temu (środa, 17 czerwca 2020, godzina 10:37)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 922
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 17 czerwca 2020, godzina 10:49
 • Historia aktualizacji

 • 17 czerwca 2020, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2020, godzina 10:43 Aktualizacja danych