Petycje
Petycje kierowane do Prezydenta Miasta Płocka

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Płocka może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
   
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
   
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
   
 2. wskazanie adresata petycji,
   
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania petycji do Prezydenta Miasta Płocka.

 

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015

 • W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w zakresie wstępu na boisko dla osób do 16 lat oraz czas otwarcia obiektu w sezonie letnim codziennie do godz. 19.00.
  Petycja rozpatrzona została negatywnie. 

2016 - do pobrania

2017 - do pobrania

2018 - do pobrania

2019 - do pobrania

 

Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy o petycjach kierowanych do Prezydenta Miasta Płocka 

Rejestr petycji:

 • Data złożenia petycji: 20.06.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy reprezentowane przez Pana Bartosza Leszczyńskiego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 23.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o. 
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 12.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Piotr Pędraszewski
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
    
 • Data złożenia petycji: 17.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 30.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy reprezentowane przez Pana Bartosza Leszczyńskiego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  rodzice uczniów klasy I LO2 ZST w Płocku
  Skan petycji:Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa mieszkańców) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
   
 • Data złożenia petycji: 20.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 08.11.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 18.12.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 08.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 11.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  pacjenci Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa osób) oraz adresu do korespondencji petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. 
   
 • Data złożenia petycji: 25.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  mieszkańcy bloku Armii Krajowej 60
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 12.04.2019, data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 10.05.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.05.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 07.06.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.07.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 09.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 21.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ul. Gościniec oraz Chełmińskiej
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 

 • Data złożenia petycji: 28.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2019, data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 28.08.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 16.09.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 20.09.2019
  Podmiot wnoszący petycję: uczniowie Szkoły Podstawowej Cogito
  Skan petycji:  Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 26.09.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania   
   
 • Data złożenia petycji: 14.10.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 15.10.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: rodzice uczniów klasy 6c ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 22.10.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 02.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 

   
 • Data złożenia petycji: 29.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania , kolejna odpowiedź
   

 • Data złożenia petycji: 04.12.2019
  Podmiot wnoszący petycję: rodzice dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania  

 • Data złożenia petycji: 07.02.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Gminy Radzanowo - użytkownicy KM 120 (brak zgody na udostępnienie danych osobowych)
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa mieszkańców) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
   
 • Data złożenia petycji: 26.03.2020
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 16.07.2020
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ulicy Parcele
  Skan petycji:  Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2020
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 21.08.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 28.09.2020
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: 
   
 • Data złożenia petycji: 01.10.2020
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ul. Kaczmarskiego 2
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 22 września 2015, godzina 10:26)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 384
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 06 listopada 2020, godzina 15:25
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2020, godzina 15:25 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 14:23 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 14:22 Aktualizacja dokumentu
  01 października 2020, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  28 września 2020, godzina 13:08 Aktualizacja dokumentu
  27 sierpnia 2020, godzina 20:36 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2020, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2020, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  23 lipca 2020, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2020, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2020, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 16:53 Aktualizacja danych
  27 lutego 2020, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  06 lutego 2020, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2020, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2019, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2019, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2019, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2019, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2019, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2019, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2019, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2019, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  07 listopada 2019, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  30 października 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  29 października 2019, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  25 października 2019, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  21 października 2019, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  18 października 2019, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  17 października 2019, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  04 października 2019, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  03 października 2019, godzina 16:20 Aktualizacja danych
  30 września 2019, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  25 września 2019, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  19 września 2019, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  05 września 2019, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  30 sierpnia 2019, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2019, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2019, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2019, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  31 lipca 2019, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  19 lipca 2019, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2019, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2019, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2019, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  21 maja 2019, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  17 maja 2019, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2019, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  29 marca 2019, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  15 marca 2019, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  15 marca 2019, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  13 marca 2019, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2018, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  13 listopada 2018, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  08 listopada 2018, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  29 października 2018, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  25 października 2018, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  11 października 2018, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  05 października 2018, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  05 października 2018, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  02 października 2018, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  25 września 2018, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  25 września 2018, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  19 września 2018, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  03 września 2018, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2018, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  30 lipca 2018, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  27 lipca 2018, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2018, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2018, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2018, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2018, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2018, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2018, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2018, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  28 marca 2018, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  16 marca 2018, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  15 marca 2018, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  08 marca 2018, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  28 lutego 2018, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2018, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2017, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  03 listopada 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  25 października 2017, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  13 października 2017, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  10 października 2017, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  27 września 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  13 września 2017, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  21 lipca 2017, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2017, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2017, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2017, godzina 07:45 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  22 maja 2017, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  22 maja 2017, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2017, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2016, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  12 września 2016, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  27 lipca 2016, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  01 lipca 2016, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  01 lipca 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  01 lipca 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2016, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2016, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  23 maja 2016, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2016, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2016, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  01 marca 2016, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  26 lutego 2016, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  22 lutego 2016, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  22 lutego 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  08 lutego 2016, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  08 lutego 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  03 lutego 2016, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2015, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  23 listopada 2015, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  23 listopada 2015, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  30 października 2015, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  30 października 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:34 Aktualizacja danych