Ogłoszenie nr 589744-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

Urząd Miasta Płocka: Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Płocka, krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.
Adres strony internetowej (URL): www.plock.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.plock.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.plock.eu, https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3). Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty składane osobiście bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieścić w urnie oznaczonej „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście od ulicy Zduńskiej. Wrzucenie oferty do innej urny traktowane będzie jako niezłożenie oferty.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.
Numer referencyjny: WZP 271.1.107.2020.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, obejmuje zakres wykonania robót budowlanych polegających na powtórzeniu zakresu określonego dla przedmiotu zamówienia, np. przebudowa dłuższego odcinka drogi niż przewidziane w zamówieniu, wykonanie dodatkowego odcinka chodnika, wykonanie dodatkowego oświetlenia, przebudowa istniejących sieci w większym zakresie, wykonanie większego zakresu: oznakowania, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, nasadzeń lub wycinki zieleni, zwiększenia ilości elementów małej architektury, zwiększenie robot w zakresie wyposażenia i wykończenia. Warunki udzielenia zamówień, o którym mowa z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, będą zgodne z zasadami i warunkami realizacji zamówienia, określonymi dla realizacji zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 Strony ustalają na 22 miesiące od dnia podpisania Umowy, w tym: 1/ Zakres I – Dokumentacja projektowa - w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy w tym: 1) Zakres IA – wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Koncepcji Obiektu - w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, 2) Zakres IB – Projekt budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę: a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu budowlanego Etap I i Etapu III - w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenia robót Etapu I - w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, c) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu budowlanego Etapu II - w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy, d) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenia robót Etapu II - w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 3) Zakres IC – Projekt wykonawczy - w tym: a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu wykonawczego Etapu I i Etapu III - w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu wykonawczego Etapu II - w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2/ Zakres II - Roboty budowlane: 1) wykonanie Robót budowlanych potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego - w terminie 21 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 2) przekazanie przez Wykonawcę Dokumentacji powykonawczej na warunkach i zasadach wynikających z Umowy – w terminie 22 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy; Terminy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie określonym w pkt 3 i 4, Stronu ustalają następująco: 3/ Zakres III – Nadzór autorski – w terminach określonych w §8 Umowy. 4/ Zakres IV – Pielęgnacja zieleni – w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót Etapu I.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj.: a) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta drogowego, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży drogowej i w tym okresie była autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego budowy/przebudowy ciągu pieszo – jezdnego lub drogi, b) jedną osobą do pełnienia funkcji architekta, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży architektonicznej i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w branży architektonicznej, w zakres którego wchodziło zagospodarowanie parku lub placu lub skweru wraz z obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną, c) jedną osobą do pełnienia funkcji architekta krajobrazu, która: jest absolwentem uczelni wyższej na kierunku architektura krajobrazu, posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży zieleni i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego dotyczącego terenów zieleni w zakresie roślinności wysokiej, średnio wysokiej i niskiej o powierzchni terenu w zakresie nasadzeń co najmniej 500 m2. UWAGA! Na spełnienie powyższego warunku musi zostać wskazana ta sama osoba, której doświadczenie zawodowe podlegało punktacji na etapie złożenia oferty. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca może wykazać jeden z projektów wskazanych w „Wykazie doświadczenia zawodowego architekta krajobrazu” złożonego wraz z ofertą. d) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży sanitarnej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie zewnętrznych sieci cieplnych i/lub gazowych i/lub wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. e) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie branży energetycznej sieci zewnętrznych. f) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu robót branży telekomunikacyjnej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie branży telekomunikacyjnej sieci zewnętrznych, g) jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Budowy, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w branży drogowej, h) jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej – sieci zewnętrzne. i) jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy branży elektrycznej i elektroenergetycznej – sieci zewnętrzne. j) jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy branży telekomunikacyjnej – sieci zewnętrzne. Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby, do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 3. 4) Wykaz doświadczenia zawodowego architekta krajobrazu – Załącznik nr 4. 5) Tabela elementów scalonych – Załącznik nr 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na roboty budowlane20,00
Doświadczenie zawodowe projektanta architektury krajobrazu20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §9 ust. 3 Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy pzp możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujący zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) Wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) wystąpienia okoliczności wskazanej w §8 ust. 4 pkt 3) lit. d) w związku z §13 ust. 2 pkt 3 Umowy, c) wystąpienia okoliczności wskazanej w §15 ust. 1 pkt 3 ppkt 5 i §15 ust. 1 pkt 3 ppkt 4 Umowy, d) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych - jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) w przypadkach określonych w §14 ust. 2,3,4,7 Umowy, f) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z epidemią/pandemią, klęską żywiołową, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, g) zmiany Umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6; h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, j) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, k) w przypadku gdy w związku z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy, nastąpi zmiana ilości i wartości drewna opałowego, objętych wyceną brakarską, o której mowa w §5 pkt 27, wynagrodzenie Wykonawcy i wartość drewna opałowego, zostaną odpowiednio dostoswane, o ile okoliczności, o których mowa powyżej maja wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. 2) Terminów realizacji Obiektu, w przypadku: a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji projektowej i Robót budowalnych z winy Zamawiającego, określone w Umowie terminy wykonania przedłużone zostaną o czas trwania przestojów, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót budowlanych, terminy wykonania Zakresu II przedłużone zostaną o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany w dzienniku budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru i niezwłocznie zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu, c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania Zakresu II przedłużone zostaną o okres równy temu opóźnieniu, d) w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, e) w związku z istniejącą epidemią/pandemią lub w przypadku wystąpienia epidemii/pandemii, w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, f) w przypadku konieczności wykonania robót/usług, o których mowa w §14 ust. 2,3,4,5,7 o ile wykonanie tych robót/usług (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminów wykonania Umowy, g) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania przedmiotu Umowy przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień, z wyłączeniem sytuacji, gdy powyższe jest skutkiem działania lub zaniechania Wykonawcy, h) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przepisanych im czynności, o okres równy tej zwłoce, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy wszelkich starań w celu ich uzyskania, poświadczonych odpowiednimi dokumentami, i) zwłoki organów administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad ustawowy czas ich wydania – o okres równy tej zwłoce, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy wszelkich starań w celu ich uzyskania, poświadczonych odpowiednimi dokumentami, j) zwłoki w uzyskaniu uzgodnień i pozwoleń od gestorów w ramach sieci projektowanych i wchodzących w kolizję z elementami przedmiotowej Inwestycji, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy wszelkich starań w celu ich uzyskania, poświadczonych odpowiednimi dokumentami, k) odwołań od uzyskanych postanowień i decyzji administracyjnych, o okres równy terminowi rozpatrzenia odwołania, l) zwłoki Zamawiającego w wykonaniu czynności, o których mowa w §17a ust. 2, §18 ust. 4, ust. 11 Umowy, tj. akceptacji bądź wniesienia uwag do Koncepcji Obiektu, dokonaniu odbioru bądź zgłoszeniu uwag do projektu budowalnego lub projektu wykonawczego o okres równy tej zwłoce, pod warunkiem, że zwłoka ta, nie wynika z działań i zaniechań Wykonawcy i o ile ma wpływ na termin realizacji zamówienia, m) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia, n) okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. d) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp, o ile okoliczności, o których mowa powyżej maja wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. Przedłużenie terminów wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Powyższe dotyczy również wydłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia, o którym mowa w §25 Umowy. 3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §16 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 6) zmiany osób, o których mowa w §10 ust. 1, 7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych 8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonane w ramach art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, 3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH