Ogłoszenie nr 540189467-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589744-N-2020
Data: 25/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek  1, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.
Adres strony internetowej (url): www.plock.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: d) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży sanitarnej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie zewnętrznych sieci cieplnych i/lub gazowych i/lub wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. e) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie branży energetycznej sieci zewnętrznych. f) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu robót branży telekomunikacyjnej – sieci zewnętrzne i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie branży telekomunikacyjnej sieci zewnętrznych,
W ogłoszeniu powinno być: d)jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży sanitarnej i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie zewnętrznych sieci cieplnych i/lub gazowych i/lub wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. e) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży elektrycznej i elektroenergetycznej i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych, f) jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży telekomunikacyjnej i w tym okresie była autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu budowanego i wykonawczego w zakresie branży telekomunikacyjnej sieci zewnętrznych,