• OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
  przez WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK


  Na podstawie art. 10, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania     Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia   19 września 1991r., o lasach (Dz.U.2021.1275 t.j.) Prezydent Miasta Płocka sprawujący bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

  informuje,

  że  w przypadku zniszczeń lasów na skutek klęsk żywiołowych  
  (w tym wichur i pożarów),  na terenie Gminy Miasto Płock właściciele lasów, spełniający kryteria prawne, mogą składać wnioski w terminie do dnia 15 października 2021 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Płocku o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej.

  Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (parter) oraz w formie elektronicznej:

  Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych.


  Załączniki:
 • Wniosek o dotację 08 października 2021, godzina 11:49

 • Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-08
 • INFORMACJA

  z dnia 8 października 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 października 2021 roku Inwestor Pan Paweł Olszewski i Pani Zofia Olszewska-Wiszowata zamieszkali w Płocku przy ul. Maneżowej 13, dokonali zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących budowę instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Maneżowej 13, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 319 obręb geodezyjny 9 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-08
 • INFORMACJA

  z dnia 8 października 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 października 2021 roku Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kostrogaj, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 22 obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-08
 • INFORMACJA
  z dnia 6 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 października 2021 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania działki o nr ew. gr 491/1 przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny 8 -śródmieście.

  Płock, dnia 6 października 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-06
 • INFORMACJA
  z dnia 6 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 października 2021 roku, Pani Jadwiga Seweryniak, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Piwnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 591, położonej w obrębie ewid. Nr 16– Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 6 października 2021 roku.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-06
 • INFORMACJA
  z dnia 1 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 października 2021 roku, Pani Marzanna Staniszewska-Antończak dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Płocku przy ul Sielskiej 57, na działce o numerze ewidencji gruntów: 1239/4, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki.

  Płock, dnia 4 października 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 października 2021 roku Inwestor – ENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowana przez Pana Krzysztofa Rybickiego, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2536/4, 2537/4, 2538/4, 3711/3, 3711/4, 3711/5, 3711/6, 3711/7, 3711/8, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 4 października 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-04
 • INFORMACJA
  z dnia 1 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  29 września 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 września 2021 roku przez Pani Hanna Pobedyńska i Pan Zbigniew Pobedyński , w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej  niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz dwóch budynkow mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanej w Płocku przy ul. Modrzewiowej 8A na działce nr ewid.: 1391 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 1 października 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-10-01
 • INFORMACJA
  z dnia 29 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 28 września 2021 roku InwestorzyPani Natalia Strzemieczna i Pan Marcin Strzemieczny, dokonali zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (instalacja gazowa w części wewnętrznej i zewnętrznej), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowej 10, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2140/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 29 września 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-09-29
 • INFORMACJA
  z dnia 28 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 września 2021 roku Inwestor – Pani Dagmara Brandon, dokonała zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lisiej 4, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2578/3, 3720/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 28 września 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-09-28