• INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Roguskiego dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa fi 63 PE przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 489/2 (obręb geodezyjny 3 -Maszewo.

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 lutego 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2713/1, 2564/2, 2529/31, 2529/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 15 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Konrada Pawlaka dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Jesiennej, Zaścianek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 275/3, 276, 277, 529, obręb geodezyjny 9 -Wyszogrodzka

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 4 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 29 ust. 2 pkt 1a) i art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186
  z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 201
  9 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Stanisława Stommy, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 873/15; 873/16; 1103, obręb 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-04
 • INFORMACJA
  z dnia 15 stycznia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 14 stycznia 2021 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  SN i nN (usunięcie kolizji kabli SN i nN kolidujących z projektowaną zabudową wielorodzinną), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Sikorskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/18 i 2906/9, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 15 stycznia 2021 roku.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-01-15
 • INFORMACJA
   z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit.  b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu

  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 9 grudnia 2020 roku uzupełnionego w dniu 11 grudnia 2020 roku przez Inwestora – Pana Sławomira Bylińskiego, dotyczącego budowy sieci wodociągowej z przyłączem do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Botanicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3716, 2307/18, 2307/17, 2207/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 31 grudnia 2020 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-12-31
 • INFORMACJA
  z dnia 28 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu

  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 4 grudnia 2020 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Małopolska, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3688/73, 3688/5, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 28 grudnia 2020 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-12-28
 • INFORMACJA
  z dnia 23 grudnia 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 2 grudnia 2020 roku przez Pana Ryszarda Puławskiego, dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka 58, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1393/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 23 grudnia 2020 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-12-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 grudnia 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 1 grudnia 2020 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pana Tomasza Sęczkowskiego, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 i dn40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej i Pasternakiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71, 72/21, 31/20, 31/17, 31/16, 31/13, 30/4, 30/12, obręb geodezyjny 146201_1.0010 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 23 grudnia 2020 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-12-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 grudnia 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Salezjańskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2 (obręb 7-Działki)

  Płock, dnia 22 grudnia 2020 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-12-23