• INFORMACJA
  z dnia 16 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kurpiowskiej 3, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1954 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-16
 • INFORMACJA

  z dnia 15 czerwca 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 14 czerwca 2021 roku Inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Łukasza Kaczyńskiego, dokonał zgłoszenia budowy kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalno-usługowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Józefa Kwiatka, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 751; 744/5; 744/3; 742/2; 1377 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-15
 • INFORMACJA
  z dnia 11 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kasztanowej 33, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1132/1 i 1132/3 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  10 czerwca 2021 roku, Pan Marek Byszewski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700 l, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 473, obręb geodezyjny 16 -Ciechomice.

  Płock, dnia 11 czerwca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 9 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 czerwca 2021 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Płock - Podolszyce związanej z wymianą stanowisk słupowych, przesunięciem części stanowisk słupowych bez zmiany trasy linii oraz wymiana przewodów, przewidziana do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 28, 37, 56, 38, 41, 42, 58, 59, 43/2, 150, 227, 229, 230, 231/1, 231/2, 236/2, 239/2, 242/2, 245/2 – obręb Trzepowo; 2/2, 31, 30, 38/2, 39/3, 42, 43, 88, 17, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 81/3 - obręb Podolszyce Borowiczki,na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jakub Sojka, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-11
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 8 czerwca 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 tekst jednolity), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz.1363 z późniejszymi zmianami),

  ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


  na wniosek z dnia 12 maja 2021 roku, uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2021 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Tomasza Piłat zamieszkałego w Gozdowie przy ul. Słowackiego 11, w sprawie wydania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi powiatowej, klasy L, ulicy Pocztowej w Płocku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Korczaka do granicy miasta od km 0+000 do 0+918 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną zatwierdzonej decyzją nr 15/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2014 roku znak sprawy WRM-III.6740.4.14.2014.KB, zmienianej w zakresie zaprojektowania chodnika po stronie lewej, oraz drogi rowerowej na całym odcinku ul. Pocztowej po stronie prawej, dwóch peronów przystankowych, wraz dostosowaniem do tych zmian: geometrii jezdni, lokalizacji wpustów ulicznych, przebiegu kanalizacji sanitarnej, zmiany systemu odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

  Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej obecnie objęte nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1709/2, 1710/2, 1783, 1799/2, 1800/2, 1801/2, 1808/2, 1809/11, 2370/1, 2371/1, 2372/9, 2372/11, 2402/5 (powstała z podziału 2402/4), 2405/1, 2405/3, 2406/12, 2406/47, 2408, 2457, 2458/1, 2462/1 – w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – stanowiących pas drogowy, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1708/4, 1709/1, 1768/2, 1807, 2002, 2402/6 (powstała z podziału 2402/4) 2403/6, 2404/3, 2407, 2436, 2459/1, - w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.


  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy w tutejszym Urzędzie w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 4 (segment D, parter wejście od ul. Zduńskiej)

  w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 800- 1515, w czwartki w godzinach 900– 1715, w piątki w godzinach 900 – 1515. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie, pod nr tel. 0-24 367-14-66 lub e-mailowo beata.kiljan@plock.eu. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uprzednie uzgodnienie w formie wyżej określonej terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Płock, dnia 8 czerwca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-09
 • INFORMACJA
  z dnia 9 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 9 czerwca 2021 roku Inwestorzy – Pan Łukasz Maćkowiak i Pani Ilona Katarzyna Maćkowiak, wycofali zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Platynowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2015/10, 2015/23, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 9 czerwca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-09
 • INFORMACJA

  z dnia 8 czerwca 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 czerwca 2021 roku Inwestor Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
  z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), przewidziane do realizacji w Płocku przy ulicy T. Kościuszki, ul. Warszawskiej,
  pl. Gen. J. Dąbrowskiego
  , na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 1017 i 1027/5 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-06-08
 • INFORMACJA

  z dnia 31 maja 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 28 maja 2021 roku Inwestor Pan Przemysław Sęp zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu „Parasol” 21 m 1, dokonał zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kurpiowskiej 3, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1954 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-05-31
 • INFORMACJA

  z dnia 21 maja 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 maja 2021 roku Inwestor Pan Dariusz Maciej Mika zamieszkały w Płocku przy ul. Kasztanowej 33, dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kasztanowej 33, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1132/1 i 1132/3 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-05-21