• INFORMACJA
  z dnia 30 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  27 stycznia 2023 roku, Pani Bożena Gaworska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 314 i 300/1, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 30 stycznia 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-30
 • INFORMACJA
  z dnia 25 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 24 stycznia 2023 roku Inwestorzy – Pan Sławomir Garlej i Pani Dorota Garlej, reprezentowani przez Panią Dorotę Raźniewską, wycofali zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku administracyjno - mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Warmińskiej 8, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1446/18, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 25 stycznia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-25
 • INFORMACJA
  z dnia 23 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 stycznia 2023 roku Inwestorzy – Pani Zofia Kwiatkowska i Pan Kazimierz Kwiatkowski dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Zdrojowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 405, obręb geodezyjny 14 – Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-23
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 23 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 stycznia 2023 roku Inwestor – Pan Romuald Masłowski dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Zdrojowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 406, obręb geodezyjny 14 – Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-23
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 23 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 stycznia 2023 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowany przez Pana Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 605/3, 605/4, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  23 stycznia 2023 roku

  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-23
 • INFORMACJA
  z dnia 20 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Inwestor – ENERGA - OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilenia działki 1199/1, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Chmielnej, Harcerskiej, Poziomkowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1199/1, 1090/2, 1265/1, 1264/7, 1264/15, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 20 stycznia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-20
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 18 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.)
  zawiadamiam,
  że w dniu 18 stycznia 2023 roku Prezydent Miasta Płocka
  wydał decyzję Nr 2/2023, znak WSU-III.6740.4.5.2022.RC
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  polegającej na rozbudowie dróg gminnych w Płocku
  nr 520142W- ul. Wiatraki, kategoria: gminna, klasa: lokalna,
  na odcinku od kilometra: 0+008 do kilometra: 0+450
  oraz nr 520177W- ul. Fabryczna, kategoria: gminna, klasa: dojazdowa,  
  na odcinku od kilometra: 0+004 do kilometra: 0+049;
   wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową innych dróg.
  Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
  1080/2 (powstała z podziału 1080), 1117/4 (powstała z podziału 1117/1), 1125, 1145/1, 1145/5 (powstała z podziału 1145/2), 1145/6 (powstała z podziału 1145/3), 1145/8 (powstała z podziału 1145/3), 1146/1 (powstała z podziału 1146), 1303/1 (powstała z podziału 1303) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 9- Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna miasto Płock- przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi gminnej nr 520142W- ul. Wiatraki;
  oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
  1196/2 (powstała z podziału 1196), 1213, 1252/1 (powstała z podziału 1252), 1253/1 (powstała z podziału 1253) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 9- Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna miasto Płock- przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi gminnej nr 520177W- ul. Fabryczna;
  oraz nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone o numerach ewidencyjnych gruntów: 968/4, 1441/2, 1045/3, 1155, 1089, 1302/2, 1132, 1489/10, 1489/11, 1489/12, 1489/13 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 9- Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujące się poza w/w liniami rozgraniczającymi.
  Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi).

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Referacie Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Strategi, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 (segment C, wejście od ulicy Zduńskiej), w godzinach: poniedziałek - środa 8.00- 15.00, czwartek 9.00 -17.00, piątek 9.00-15.00. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt, wniesienia uwag, zastrzeżeń lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień, proszę o uzgodnienie terminu wizyty pod nr tel. 0-24-367-14-64 lub e-mailowo renata.cieslikowska@plock.eu.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 18 stycznia 2023 roku Inwestor – Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika -  Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Kazimiera Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 483/6 i 380/4, obręb geodezyjny 8 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-19
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 19 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art.29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego 8 listopada 2022 roku, uzupełnionego w dniu 28 grudnia 2022 roku, przez Panią Danielę Krystek,  w sprawie  zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej (doziemnej) instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z montażem kotła gazowego, kuchenki gazowej oraz powietrznej pompy ciepła, wymiany źródła ciepła budynku, polegająca na demontażu istniejącego kotła stałopalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Filtrowej 12, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 359, położonej w obrębie ewid. Nr 10 – Podolszyce, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 19 stycznia 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-19
 • INFORMACJA
  z dnia 18 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 stycznia 2023 roku Inwestorzy – Pan Sławomir Garlej i Pani Dorota Garlej, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku administracyjno - mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Warmińskiej 8, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1446/18, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 18 stycznia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-18