• OBWIESZCZENIE

  z dnia 15 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

  zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego Nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Kolegialnej 36 na lokal mieszkalny, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 36 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 955 (obręb 8)

  na wniosek Pana Marcina Stacewicza, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 36/11. 

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się na każdym etapie postępowania. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta telefonicznie (tel. 024-36-717-61).


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-16
 • INFORMACJA
  z dnia 9 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 15 lutego 2021 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2713/1, 2564/2, 2529/31, 2529/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 9 marca 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-09
 • INFORMACJA
  z dnia 5 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 5 marca 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 lutego 2021 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru dotyczące zamiaru - budowy sieci i przebudowy sieci  gazowej średniego ciśnienia w ulicy Jesiennej i Zaścianek, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 275/3, 276, 277, 529 (obręb geodezyjny 146201_1.0009 - Wyszogrodzka), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


  Płock, dnia  5 marca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-05
 • INFORMACJA

  z dnia 1 marca 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b), c) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 26 lutego 2021 roku Inwestor WP DEVELOPMENT Witold Powązka z siedzibą w Mławie przy ul. Złotej 30, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Ostatniej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 209 i 223/7 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-01
 • INFORMACJA
  z dnia 25 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 24 lutego 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, wycofała zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wójtowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1998/1, 1427/8, 1686/1, 1677/3, 1687/2, 1686/2, 1689/3, 1686/4, 1688/5, 1689/6, 1688/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 25 lutego 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-25
 • INFORMACJA
  z dnia 23 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 lutego 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wójtowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1998/1, 1427/8, 1686/1, 1677/3, 1687/2, 1686/2, 1689/3, 1686/4, 1688/5, 1689/6, 1688/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 23 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-23
 • INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Roguskiego dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa fi 63 PE przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 489/2 (obręb geodezyjny 3 -Maszewo.

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 lutego 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2713/1, 2564/2, 2529/31, 2529/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 15 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Konrada Pawlaka dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Jesiennej, Zaścianek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 275/3, 276, 277, 529, obręb geodezyjny 9 -Wyszogrodzka

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-15
 • INFORMACJA
  z dnia 4 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 29 ust. 2 pkt 1a) i art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186
  z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 201
  9 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Stanisława Stommy, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 873/15; 873/16; 1103, obręb 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-02-04