• INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 13 września 2021 roku przez InwestorówPana Jacka Żurawskiego, Pana Przemysława Chojnackiego i Panią Karolinę Chojnacką, dotyczącego zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/1, 509, 502/1, 502/2, obręb 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 15 listopada 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-15
 • INFORMACJA
  z dnia 10 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 10 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 października 2021 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 157/1, 157/2, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 947/1, 947/9, 947/11, 947/12, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-10
 • INFORMACJA
  z dnia 10 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  8 listopada 2021 roku, Tectum Inwest Pietras  Sp. K. , dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Św. Floriana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3707/58, 3707/62, 3707/64, 3625/6, 3707/20, 2826/1 położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-10
 • Prezydent Miasta Płocka informuje


  Na podstawie art. 24 e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Prezydent Miasta Płocka informuje, że Decyzją WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 roku wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, została zatwierdzona na okres trzech lat, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina. Zatwierdzone ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać od 16 listopada 2021 roku.  Załączniki:
 • Decyzja - zatwierdzona taryfa 10 listopada 2021, godzina 15:38

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-10
 • INFORMACJA
  z dnia 9 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30 ust. 5aa w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 20 października 2021 roku przez Inwestora firma ENERGA OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pan Ludmiłę Sarneckiej, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/19, 677/20, 677/22, 677/21, 677/17, 677/16, obręb nr 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 9 listopada 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-09
 • INFORMACJA
  z dnia 8 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 listopada 2021 roku, Pan Jacek Kwiatkowski, zam. w Płocku, ul. Bliska 24, dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i istniejącego budynku gospodarczego (magazynowego), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bliskiej 24, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 214/4 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).
  Płock, dnia 8 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-08
 • INFORMACJA
  z dnia 5 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 października 2021 roku przez Panią Jadwigę Dorobek, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1509/1, położonej w obrębie ewid. Nr 12– Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 5 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-05
 • INFORMACJA
  z dnia 5 listopada2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 4 listopada 2021 roku  Pani Sylwia Biziewska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działce nr ewid.: 623/9 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 5 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-05
 • INFORMACJA
  z dnia 5 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  4 listopada 2021 roku, Pani Krystyna Kusińska, zam. w Płocku, ul. Otolińska 31A, dokonała zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700L oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Otolińskiej 31A, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 120 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy).
  Płock, dnia 5 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-05
 • INFORMACJA
  z dnia 5 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 listopada 2021 roku Inwestor – INDUSTRIE SERVICE PŁOCK SP. Z O.O., z siedzibą w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 lok. 9, reprezentowana przez Pana Jacka Brzozowskiego, dokonał zgłoszenia budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz przyłącza, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Długiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 798, 82, obręb nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 5 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-05