• INFORMACJA
  z dnia 30 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  27 sierpnia 2021 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej i ul. Góry, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 168/4, 168/2, 167/4, 167/5, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 30 sierpnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-30
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2021 roku, Pan Bogdan Wiśniewski , dokonał zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Torowej 7/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 792 położonej w obrębie ewid. Nr 9 – Wyszogrodzka, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  24 sierpnia 2021 roku, Pani Krystyna Wituska i Pan Marek Wituski dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700l, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Suchej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2308/2, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2021 roku, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP Wasek Elżbieta, dokonało zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku usługowo-handlowego  instalacji gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Targowej 41, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 158/1, położonej w obrębie ewid. Nr 0006 – Kostrogaj rolniczy, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 24 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  23 sierpnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 lipca 2021 roku przez Invest Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, uzupełnionego w dniu 2 sierpnia 2021 roku zgodnie z postanowieniem, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: wodociągowym do budynku nr 2, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 73, 79 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 24 sierpnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-24
 • INFORMACJA
  z dnia 19 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 28 lipca 2021 roku przez Inwestora – Panią Hannę Janczak, reprezentowaną przez Pana Huberta Józwika, dotyczącego zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1326/6, 1311/10, 1311/25, 1311/13, obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 19 sierpnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-19

 • INFORMACJA
  z dnia 18sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 16 sierpnia 2021 roku Inwestor Energa Operator S.A , 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, dla zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 99/14, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Brzozowej, ul. Akacjowej na działkach nr ewid.: 1042/7, 1062, 1045/3, 1045/2, 999/17, 999/8, 999/14, w obrębie ewidencyjnym nr 0009-Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.  Płock, dnia 18 sierpnia 2021 roku.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-18
 • INFORMACJA
  z dnia 18 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 sierpnia 2021 roku Inwestor – Pan Oskar Falba, dokonał zgłoszenia zamiaru remontu i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej 38, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 50/6 w obrębie geodezyjnym Nr 10-Podolszyce jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 18 sierpnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-18
 • INFORMACJA
  z dnia 16 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  13 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2021 roku przez Pana Andrzeja Chmurę w sprawie zamiaru  budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Krakówka 17, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1340 (obręb 12-Radziwie), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 16 sierpnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-16
 • INFORMACJA
  z dnia 16 sierpnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  13 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2021 roku przez Energa-Operator S.A. w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Kamil Cholewiński, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 227/13, 543/14 (obręb 14-Góry), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 16 sierpnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-08-16