• INFORMACJA
  z dnia 2 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 listopada 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151, 158/2, 501, 502, 506/1, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.


  Płock, dnia 2 grudnia 2020 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (02 grudnia 2020, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 2 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 listopada 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Promiennej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 750/11, 750/10, 750/9, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/1, 750/8, 751/1, 752/1, 762/1, 762/2, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 2 grudnia 2020 roku.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (02 grudnia 2020, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 01 grudnia 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 01 grudnia 2020 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Tomasza Sęczkowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63 i dn40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej i Pasternakiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71, 72/21, 31/20, 31/17, 31/16, 31/13, 30/4, 30/12, obręb geodezyjny 146201_1.0010 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 02 grudnia2020 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (02 grudnia 2020, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 27 listopada 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 26 listopada 2020 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Kamila Cholewińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilania budynku usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/9, 66, 67/2, obręb geodezyjny 146201_1.0005 Kostrogaj Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 27 listopad 2020 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (27 listopada 2020, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 listopada 2020 roku, Pani Justyna Lee, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tymiankowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212, 216, 217/20, 217/16, 219/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 24 listopada 2020 roku.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (24 listopada 2020, godzina 00:00)
 • Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe z dn. 29 września 2020 r. w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego w km 43,439 linii kolejowej nr 33 Kutno - Brodnica


  Załączniki:
 • Ogłoszenie do pobrania 12 października 2020, godzina 15:27

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (12 października 2020, godzina 00:00)
 • Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

  Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium państwa zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

  Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2020 r. , kwalifikacja wojskowa na terytorium państwa zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

  Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Płocka, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Płocku w okresie od 2 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r. oraz w dniu 03 kwietnia 2020 r.

  Siedziba komisji: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock, nr tel. 24 366 43 41.

  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
  1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 944).
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
   
  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawiania się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2. powiatowej komisji lekarskiej:
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
   
   
  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944).


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 3 lata temu (21 stycznia 2020, godzina 00:00)
 • Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

  Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  I. Szczegółowe informacje dot. przetargu zawiera załącznik nr 1.

  II. Tryb przetargu: przetarg publiczny.
  Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
  1) imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy;
  2) miejsce zamieszkania (siedziba);
  3) numer telefonu;
  4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu;
  5) datę sporządzenia oferty;
  6) oferowaną cenę brutto;
  7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych i warunkami przetargu.

  III. Cena wywoławcza: 64.260,00 (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i 00/100) złotych brutto.
  Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące złotych i 00/100) złotych brutto. Wadium należy wpłacić na konto            85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 z dopiskiem „Wadium dwa niskotemperaturowe kotły wodne” (dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty).

  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny.

  Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

  IV. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko numer 4, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 11.30.

  Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana przez oferenta w sposób uniemożliwiający otwarcie bez naruszenia pieczęci oraz zawierać zapis: "Oferta na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych"

  Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego zapisu:

  Urząd Miasta Płocka
  "Oferta na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych
  Nie otwierać do dnia  14 lutego 2020 r. do godz.12.00.”


  V. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
  W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa, o terminie dodatkowego przetargu.

  VI. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
  - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  - nie zawiera danych i wymaganych dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

  VII. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pokój nr A-125, w dniu  14 lutego 2020 r., godz. 12.00.

  VIII. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć dwa niskotemperaturowe kotły wodne:
  Teren Stadionu Wisły Płock przy ul. Łukasiewicza 34,  w obecności pracownika Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod    nr tel. 24 367-16-11, od godziny 8:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od godziny 09:00 do 17:00 w czwartek oraz od godziny 09:00 do 15:00 w piątek.

  IX. Osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Gawin tel. 24 367-16-11

  X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

  XI. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  XII. Inne informacje:
  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dwa niskotemperaturowe kotły wodne będące przedmiotem przetargu.
  2. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.
  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

  Wykaz załączników do pobrania:
  Załącznik nr 1- opis przedmiotu sprzedaży;
  Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;
  Załącznik nr 3 - wzór umowy sprzedaży;
  Załącznik nr 4 – zdjęcia.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 3 lata temu (21 stycznia 2020, godzina 00:00)
 • Gmina-Miasto Płock zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 1,70 m2 , położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 (Ratusz - budynek C od ulicy Zduńskiej), z przeznaczeniem na zainstalowanie bankomatu.

   

  Protokół z prac komisji powołanej zarządzeniem nr 65/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2018 r. w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia położonego w Płocku, przy pl. Stary Rynek 1.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 4 lata temu (07 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 17 października 2018 r.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 4 lata temu (23 października 2018, godzina 00:00)