• WKŚ-I-ZZ.6131.373.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu    29.10.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.373.2021.KN z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: Lachmana 16 (działka o nr ewid. gruntu 21/29), Lachmana 24a (działka o nr ewid. gruntu 21/24), Gintera 10 (działka o nr ewid. gruntu 1196/1), Piłsudskiego 52 (działka o nr ewid. gruntu 113/12) i Wyszogrodzkiej 91 (działka o nr ewid. gruntu 145/7) stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu:  02.11.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-02
 • WKŚ-I-ZZ.6131.372.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 21.10.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Żyznej 39 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.372.2021.KN z dnia 21.10.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew  rosnących na działce o nr ewid. 3690/8 obręb Podol-Borowiczki (0001) znajdującej się w Płocku przy ul. Żyznej 39, stanowiącej własność osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu:  29.10.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-29
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28.10.2021r.
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji  odmawiającej  wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 202r. poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia z dnia 14.09.2021 r. złożony w dniu 20.09.2021 r. Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Janusza Pawłowskiego  w sprawie  zezwolenia na usunięcie 1 szt. robinii akacjowej z działki o nr ewid. 293/186 (obręb 1) przy ul. Szarych Szeregów 21, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych została wydana decyzja znak WKŚ-II.6131.32.2021.KPM z dnia 28.10.2021 r.

  Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach 28.10.2021r. – 11.11.2021r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-28
 • Płock, dnia 26.10.2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.29.2019.KK


  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa),

  zawiadamiam

  że termin załatwienia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice” - zostaje przedłużony do dnia 26.11.2021 r.

  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


  POUCZENIE

  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa

  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.

  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.


  Otrzymują:

  1. Strony postępowania*,

  2. WKŚ-I-ZŚ aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w BIP Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-26
 • Płock, dnia 20.10.2021 r.

  WKŚ-I.6220.26.2021.KK


  ZAWIADOMIENIE

  O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735, zwana dalej Kpa),


  zawiadamiam,


  że postępowanie wszczęte na wniosek Energomex Transformatory Łukasz Dymek Płock ul. Przemysłowa 28B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych transformatorów rozdzielczych i mocy oraz rozdzielni elektrycznych” zlokalizowany w Płocku przy ul. Przemysłowej 28B - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa8

  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 20 listopada 2021 roku.


  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.


  Pouczenie


  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa.

  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.

  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Otrzymują:

  1. Strony postępowania*

  2. WKŚ-I aa

  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka .  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-20
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 15 października 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 października 2021 r., na wniosek DL INVEST GROUP XLI Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, została wydana decyzja znak:
  WKŚ-I-ZŚ.6220.22.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa obiektu magazynowo – logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurowo – socjalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Płocku, w rejonie ulic Jędrzejewo i Władysława Bartoszewskiego, na działce nr 18/19 (obręb Kostrogaj Rolniczy)”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 15.10.2021 r.


  Załączniki:
 • Decyzja bud. magaz-logostyczny 15 października 2021, godzina 11:14

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-15
 • Płock, dnia 12.10.2021 r.

  WKŚ-II.6131.57.2021.KN  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 27.09.2021 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 404/25 obręb Łukasiewicza (0004) znajdującej się w Płocku przy ul. Płoskiego 2, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.


  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 09.11.2021 r. o godz. 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 27.11.2021 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.).


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

  6. Mają Państwo prawo do:

  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,

  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 12.10.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-12
 • Płock, dnia 12.10.2021 r.

  WKŚ-II.6131.58.2021.KN


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 27.09.2021 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 504/7 obręb Łukasiewicza (0004) znajdującej się w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.


  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 09.11.2021 r. o godz. 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 27.11.2021 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.).


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 55 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

  6. Mają Państwo prawo do:

  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,

  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Obwieszczenie wywieszono w dniu 12.10.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-12
 • WKŚ-II.6131.52.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 15.09.2021 r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka Prezesa Zarządu i Pana Ireneusza Pokropskiego Z-cę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 208/11 obręb Działki (0007) znajdującej się w Płocku przy ul. 11 Listopada 5, stanowiącą własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  03.11.2021 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie Spółdzielni przy ul. A. Mickiewicza 12A.
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15.11.2021 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 11.10.2021 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-11
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 6 października 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 października 2021 r., na wniosek  PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.28.2021.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa komory K-R1/R2 na rurociągach R1 i R2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/

  Treść decyzji udostępniona w dniu 6.10.2021 r. w załączniku


  Załączniki:
 • Decyzja 28 06 października 2021, godzina 13:25

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-06