• WKŚ-II.6164.1.2021.MŚ

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”


  Na podstawie art. 10, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia   19 września 1991r., o lasach (Dz.U.2021.1275 t.j.)

  Prezydent Miasta Płocka informuje,

  iż do tutejszego Organu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2021r, znak WI-IV.7021.74.2021.MM zawiadamiające o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

  Celem opracowania jest określenie a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.
  Obowiązek sporządzania wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o lasach.

  Prace związane z realizacją przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

  Wykonawcy będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

  Wobec powyższego proszę o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz wykonanie koniecznych czynności.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-05
 • WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK

  ZAWIADOMIENIE
  O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735., zwana dalej Kpa),

  zawiadamiam

  że postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Miasto Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.
  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 4 listopada 2021 roku.

  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

  Pouczenie
  1.Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa.
  2.Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3.Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

  Otrzymują
  1. Wnioskodawca - Pełnomocnik,
  2.Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-04
 • WKŚ-II.6131.34.2021.KPM                                                               

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735  t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27.09.2021r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Członka Zarządu Panią Elżbietę Czerwińską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na  1 szt. klonu  z działki o nr ewid. 394/82 (obręb 4) przy ul. Kossobudzkiego 6 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 października 2021 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w Administracji Osiedla Rembielińskiego .
  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tj.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 27 listopada 2021 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tj.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 01.10.2021r. do 15.10.2021r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-01
 • Płock, dnia 26.09.2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.29.2019.KK

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa),


  zawiadamiam

  że termin załatwienia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice” - zostaje przedłużony do dnia 26.10.2021 r.

  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


  POUCZENIE

  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa

  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.

  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.


  Otrzymują:

  1. Strony postępowania*,

  2. WKŚ-I-ZŚ aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w BIP Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-09-26
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 24 września 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 września 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.8.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus III i TGTU III”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 24.09.2021 r.


  Załączniki:
 • 23. decyzja Clause III i TGTU III 24 września 2021, godzina 15:17

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-09-24
 • Płock, dnia 23 lipca 2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.24.2021.ER


  POSTANOWIENIE

  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  postanawiam

  I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Podział nieruchomości gruntowej nr 483/2 w Płocku, obręb Ciechomice, w ramach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.


  II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”) określony w art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  2. opisu analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariantów lokalizacyjnych inwestycji względem zakazów obowiązujących na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego, sochaczewskiego i miasta Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11679).,

  3. opisu przyjętej metodyki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej,

  4. oznaczenia wszystkich zagadnień na załącznikach graficznych w tym przewidywanego zasięgu oddziaływania inwestycji,

  5. przedstawienia wyników wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (dane liczbowe i rozmieszczenie przestrzenne).

  6. Oceny wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:

  a) określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu;

  b) ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość;

  c) określenie działań ograniczających negatywny wpływ.

  UZASADNIENIE

  Wnioskodawca w dniu 16.06.2021 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział nieruchomości gruntowej nr 483/2 w Płocku, obręb Ciechomice, w ramach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

  Do wniosku załączone zostały:

  • 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia,

  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

  Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret 1 oraz 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839).

  Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Organ prowadzący postępowanie w dniu 16.06.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne o czym powiadomił strony postępowania zawiadomieniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 r. Wypełniając zapisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4 ustawy ooś w dniu 23 grudnia 2019 r. pismami znak WKŚ-I-ZŚ.6220.19.2020.ER wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku nie wydał opinii w ustawowym terminie, o którym mowa w art.64 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak WOOŚ-I.4220.981.2021.JC z dnia 09.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku opinią znak WA.ZZŚ.7.435.207.2021.WŁ z dnia 12 lipca 2021 r stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożył obowiązki o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

  Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś" oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie tutejszy organ postanowił stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

  Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie polega na podziale działki inwestowanej nr ew. 483/2 w m. Płock, obręb Ciechomice na 3 działki (w tym 1 szt. jako droga, a 2 szt. do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi i zjazdami).

  Teren inwestycji uprawiany jest rolniczo pod zasiewy zbożowe i jako łąka.

  Powierzchnia ww. działki wynosi 5284 m2 i zostanie podzielona na trzy nowe działki, z czego dwie o powierzchni 1597 m2 i 1205 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i jedna, o powierzchni 2482 m2, służyć będzie jako droga dla inwestorów indywidualnych podzielonych działek w wyniku tego przedsięwzięcia i już istniejących.

  Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego wynosić będzie około 90 m2–250 m2. W zależności od potrzeb późniejszych właścicieli, ww. obiekty wykonane zostaną w technologii tradycyjnej, o fundamentach żelbetowych, ścianach murowanych lub wylewanych, o konstrukcjach dachów drewnianych. Dopuszcza się także budowę domów z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego.

  Droga wykonana zostanie jako utwardzona, szutrowa, asfaltowa lub z kostki brukowej, na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Ponadto, planowane jest wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej.

  Inwestycja położona jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego, sochaczewskiego i miasta Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11679). Zgodnie z ww. Uchwałą w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu zakazuje się m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

  Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Łąckie PLH040021, znajduje się w odległości około 2,1 km od planowanej inwestycji.

  Po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę jego lokalizację (działka położona w obrębie obszaru chronionego krajobrazu) wnosi się o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w sentencji niniejszego postanowienia.

  Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz podzielając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie raportu oraz przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na wypracowanie optymalnych warunków realizacji przedsięwzięcia.

  Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.


  POUCZENIE


  Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


  Otrzymują (Strony postępowania):

  1. Wnioskodawca

  2. Strony postępowania*

  3. WKŚ-I-ZŚ aa.

  Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane poprzez zamieszczenie postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-07-23
 • Płock,dnia 23 lipca 2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.24.2021.ER-1


  POSTANOWIENIE


  Na podstawie art. 63 ust 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 ze zm.),

  postanawiam

  zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  Podział nieruchomości gruntowej nr 483/2 w Płocku, obręb Ciechomice,

  w ramach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  UZASADNIENIE

  Wnioskodawca w dniu 16.06.2021 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział nieruchomości gruntowej nr 483/2 w Płocku, obręb Ciechomice, w ramach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

  Do wniosku załączone zostały:

  1. 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia,

  2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  3. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

  Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret 1 oraz 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839).

  Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Organ prowadzący postępowanie w dniu 16.06.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne o czym powiadomił strony postępowania zawiadomieniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 r. Wypełniając zapisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4 ustawy ooś w dniu 23 grudnia 2019 r. pismami znak WKŚ-I-ZŚ.6220.19.2020.ER wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku nie wydał opinii w ustawowym terminie, o którym mowa w art.64 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak WOOŚ-I.4220.981.2021.JC z dnia 09.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku opinią znak WA.ZZŚ.7.435.207.2021.WŁ z dnia 12 lipca 2021 r stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożył obowiązki o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

  Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś" oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie tutejszy organ postanowił stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 23 lipca 2021 r. wydał postanowienie znak WKŚ-I-ZŚ.6220.24.2021.ER, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodny z art. 66 ustawy ooś.

  Zgodnie z art. 63 ust. 4 i 5 ustawy ooś, w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


  Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


  Otrzymują (Strony postępowania):

  1. Wnioskodawca

  2. Strony postępowania*

  3. WKŚ-I-ZŚ aa.

  Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku


  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane poprzez zamieszczenie postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-07-23
 • Płock, dnia 23 lipca 2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.26.2021.KK

  ZAWIADOMIENIE
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej Kpa) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych transformatorów rozdzielczych i mocy oraz rozdzielni elektrycznych” zlokalizowany w Płocku przy ul. Przemysłowej 28.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1 i mogą być udostępnione po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (024) 367-15-08.
  Na podstawie Art. 2a Kpa, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Otrzymują:
  1. Energomex Transformatory
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I-ZŚ - aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-07-23
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 16 czerwca 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 czerwca 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.4.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Dostosowanie Instalacji HON V do pracy powyżej 100% obciążenia projektowanego”.


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 24-367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Załączniki:
 • 11. decyzja dostosowanie HON V PKN 16 czerwca 2021, godzina 08:01

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-06-16
 • WKŚ-I-ZZ.6131.127.2021.EN

  DECYZJA


  Na podstawie art. 83 ust.2 pkt 2 oraz ust. 4, art. 83a ust. 1, art. 83b ust. 1, art. 83 c ust. 1, art. 83d, art. 83f ust.1 pkt 3)a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2021r. złożonego w dniu 06.05.2021r. przez Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. Rembielińskiego 3 reprezentowaną przez członków zarządu wspólnoty p.Piotra Kaczmarka oraz p.Agnieszkę Jaskólską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów z działki o nr ewid. 406 zlokalizowanej jw. w Płocku, stanowiącej własność ww. wspólnoty (powyżej 20 stron postępowania), w związku z zagrożeniem jakie stanowią drzewa

  orzekam:

  I. odmówić wydania Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku ul. Rembielińskiego 3 zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego  oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia na wysokości 130cm wynoszącym 60cm oraz dwupniowego klonu jesionolistnego oznaczonego nr 2 o obwodach pni na wysokości 130cm wynoszących 57cm i 53cm z działki nr ewid. 406 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, jak to zaznaczono na załączniku do decyzji;

  II. umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku ul. Rembielińskiego 3 zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego oznaczonego nr 3 o obwodzie pnia na wysokości 130cm wynoszącym 43cm (na wysokości 5 cm wynoszącym 74cm) z działki nr ewid. 406 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, zlokalizowanego jak to zaznaczono na załączniku do decyzji.


  UZASADNIENIE

  Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Rembielińskiego 3 reprezentowana przez członków zarządu wspólnoty p.Piotra Kaczmarka oraz p.Agnieszkę Jaskólską złożyła do Prezydenta Miasta Płocka  wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów z działki o nr ewid. 406 zlokalizowanej jw. w Płocku, stanowiącej własność ww. wspólnoty (powyżej 20 stron postępowania), w związku z zagrożeniem jakie stanowią drzewa.                                                                                                 
  Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
  Zgodnie z art. 83 ust. 4 ww. ustawy przed złożeniem wniosku poinformowano  mieszkańców budynku ul. Rembielińskiego 3 o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
  W dniu 18.05.2021r. zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz  art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2021.735 t.j.), przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 06 lipca 2021r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  W toku postępowania administracyjnego w dniu 31.05.2021r. przeprowadzono oględziny w terenie, podczas których stwierdzono, że wskazane do usunięcia drzewa to klony jesionolistne, a nie jesiony jak to podał wnioskodawca.
  Klon jesionolistny oznaczony nr 1 rośnie w odległości ok. 6,4m od budynku usługowego.  Korona drzewa jest niesymetryczna, niemalże jednostronna. W koronie widoczna jest nieznaczna ilość posuszu. Pień drzewa odchyla się pod kątem ok 20° od sąsiadujących drzew, gdyż rośnie w niewielkiej odległości od dużej topoli. Wierzchołek pnia i górne gałęzie przewisają nad budynkiem usługowym i dotykają dachu i elewacji. Drzewo jest żywotne, w dobrej kondycji fizjologicznej. Korona bez śladów cięcia.
  Uznano, że usunięcie drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i najpierw należy poddać je cięciu technicznemu tak, by odciążyć górną część pnia i korony oraz zlikwidować kontakt gałęzi z budynkiem. Prace w obrębie korony należy wykonać zgodnie z art. 87a ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Dwupniowy klon jesionolistny oznaczony nr 2 rośnie w odległości ok. 7m od budynku usługowego. Rozgałęzienie pni zbudowane jest prawidłowo (rozchylenie o ok. 30°), w koronach widoczne jest ok. 15% posuszu, wychylenie pni z pionu ok. 25-30° w stronę utwardzenia terenu, na którym docelowo planowana jest lokalizacja stojaka na rowery (jak twierdzi wnioskodawca). W koronach widoczna jest nieznaczna ilość posuszu. Jeden konar jest wychylony i dotyka dachu budynku usługowego, jedna gałąź o średnicy ok. 8 cm u nasady jest również odchylona. W koronie nie widać śladów po cięciu. Drzewo jest żywotne, w dobrej kondycji fizjologicznej. U podstawy pnia znajduje się niewielki ubytek wgłębny zalany kallusem, bez zmian próchniczych. Wg. wnioskodawcy stan drzewa grozi “złamaniem oraz zwaleniem” się na budynek. Podczas oględzin nie potwierdzono, by drzewo zagrażało ludziom i mieniu.  Uznano, że usunięcie drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i najpierw należy poddać je cięciu technicznemu zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak by zredukować ewentualne zagrożenie.  
  Umorzono postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego oznaczonego nr 3, ponieważ obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5cm nie przekracza 80cm i zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  może być ono usunięte bez zezwolenia  Prezydenta Miasta Płocka. Drzewo to ma złamany pień, rośnie w dużym zagęszczeniu i nie ma szans na prawidłowy wzrost i rozwój.

  Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie  orzeczono jak w sentencji.

  W związku z art. 83c ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp.
  Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz.U. z 2021.735), który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
  Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ww. ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735).
  Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2020.1546 ze zm.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

  Pouczenie
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


  Otrzymują:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Rembielińskiego 3 - adres korespondencyjny Administracja Wspólnot Mieszkaniowych ul. Narodowych Sił Zbrojnych 6
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  3. WKŚ-I-ZZ  aa

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.                                                                                       
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-06-10