• KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 16 czerwca 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 czerwca 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.4.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Dostosowanie Instalacji HON V do pracy powyżej 100% obciążenia projektowanego”.


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 24-367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Załączniki:
 • 11. decyzja dostosowanie HON V PKN 16 czerwca 2021, godzina 08:01

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-06-16
 • WKŚ-I-ZZ.6131.127.2021.EN

  DECYZJA


  Na podstawie art. 83 ust.2 pkt 2 oraz ust. 4, art. 83a ust. 1, art. 83b ust. 1, art. 83 c ust. 1, art. 83d, art. 83f ust.1 pkt 3)a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2021r. złożonego w dniu 06.05.2021r. przez Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. Rembielińskiego 3 reprezentowaną przez członków zarządu wspólnoty p.Piotra Kaczmarka oraz p.Agnieszkę Jaskólską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów z działki o nr ewid. 406 zlokalizowanej jw. w Płocku, stanowiącej własność ww. wspólnoty (powyżej 20 stron postępowania), w związku z zagrożeniem jakie stanowią drzewa

  orzekam:

  I. odmówić wydania Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku ul. Rembielińskiego 3 zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego  oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia na wysokości 130cm wynoszącym 60cm oraz dwupniowego klonu jesionolistnego oznaczonego nr 2 o obwodach pni na wysokości 130cm wynoszących 57cm i 53cm z działki nr ewid. 406 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, jak to zaznaczono na załączniku do decyzji;

  II. umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku ul. Rembielińskiego 3 zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego oznaczonego nr 3 o obwodzie pnia na wysokości 130cm wynoszącym 43cm (na wysokości 5 cm wynoszącym 74cm) z działki nr ewid. 406 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, zlokalizowanego jak to zaznaczono na załączniku do decyzji.


  UZASADNIENIE

  Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Rembielińskiego 3 reprezentowana przez członków zarządu wspólnoty p.Piotra Kaczmarka oraz p.Agnieszkę Jaskólską złożyła do Prezydenta Miasta Płocka  wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów z działki o nr ewid. 406 zlokalizowanej jw. w Płocku, stanowiącej własność ww. wspólnoty (powyżej 20 stron postępowania), w związku z zagrożeniem jakie stanowią drzewa.                                                                                                 
  Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
  Zgodnie z art. 83 ust. 4 ww. ustawy przed złożeniem wniosku poinformowano  mieszkańców budynku ul. Rembielińskiego 3 o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
  W dniu 18.05.2021r. zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz  art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2021.735 t.j.), przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 06 lipca 2021r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  W toku postępowania administracyjnego w dniu 31.05.2021r. przeprowadzono oględziny w terenie, podczas których stwierdzono, że wskazane do usunięcia drzewa to klony jesionolistne, a nie jesiony jak to podał wnioskodawca.
  Klon jesionolistny oznaczony nr 1 rośnie w odległości ok. 6,4m od budynku usługowego.  Korona drzewa jest niesymetryczna, niemalże jednostronna. W koronie widoczna jest nieznaczna ilość posuszu. Pień drzewa odchyla się pod kątem ok 20° od sąsiadujących drzew, gdyż rośnie w niewielkiej odległości od dużej topoli. Wierzchołek pnia i górne gałęzie przewisają nad budynkiem usługowym i dotykają dachu i elewacji. Drzewo jest żywotne, w dobrej kondycji fizjologicznej. Korona bez śladów cięcia.
  Uznano, że usunięcie drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i najpierw należy poddać je cięciu technicznemu tak, by odciążyć górną część pnia i korony oraz zlikwidować kontakt gałęzi z budynkiem. Prace w obrębie korony należy wykonać zgodnie z art. 87a ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Dwupniowy klon jesionolistny oznaczony nr 2 rośnie w odległości ok. 7m od budynku usługowego. Rozgałęzienie pni zbudowane jest prawidłowo (rozchylenie o ok. 30°), w koronach widoczne jest ok. 15% posuszu, wychylenie pni z pionu ok. 25-30° w stronę utwardzenia terenu, na którym docelowo planowana jest lokalizacja stojaka na rowery (jak twierdzi wnioskodawca). W koronach widoczna jest nieznaczna ilość posuszu. Jeden konar jest wychylony i dotyka dachu budynku usługowego, jedna gałąź o średnicy ok. 8 cm u nasady jest również odchylona. W koronie nie widać śladów po cięciu. Drzewo jest żywotne, w dobrej kondycji fizjologicznej. U podstawy pnia znajduje się niewielki ubytek wgłębny zalany kallusem, bez zmian próchniczych. Wg. wnioskodawcy stan drzewa grozi “złamaniem oraz zwaleniem” się na budynek. Podczas oględzin nie potwierdzono, by drzewo zagrażało ludziom i mieniu.  Uznano, że usunięcie drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i najpierw należy poddać je cięciu technicznemu zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak by zredukować ewentualne zagrożenie.  
  Umorzono postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego oznaczonego nr 3, ponieważ obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5cm nie przekracza 80cm i zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  może być ono usunięte bez zezwolenia  Prezydenta Miasta Płocka. Drzewo to ma złamany pień, rośnie w dużym zagęszczeniu i nie ma szans na prawidłowy wzrost i rozwój.

  Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie  orzeczono jak w sentencji.

  W związku z art. 83c ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp.
  Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz.U. z 2021.735), który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
  Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ww. ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735).
  Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2020.1546 ze zm.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

  Pouczenie
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


  Otrzymują:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Rembielińskiego 3 - adres korespondencyjny Administracja Wspólnot Mieszkaniowych ul. Narodowych Sił Zbrojnych 6
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  3. WKŚ-I-ZZ  aa

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.                                                                                       
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-06-10
 • Płock, dnia 2 czerwca 2021 r.
  WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK

  ZAWIADOMIENIE
  O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735., zwana dalej Kpa),

  zawiadamiam

  że postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Miasto Płock reprezentowanej przez Panią Agatę Łukasiak – Wiceprezesa Zarządu HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.
  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 4 sierpnia 2021 roku.

  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest konieczność uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W dniu 2.06.2021 r. Prezydent Miasta Płocka wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków i określił 30 dniowy termin na ich złożenie. Biorąc pod uwagę powyższe brak jest również uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Pouczenie

  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa.
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Otrzymują

  1. Wnioskodawca - Pełnomocnik,
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-06-02
 • Płock, dnia 4 maja 2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK

   ZAWIADOMIENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735., zwana dalej Kpa),

   zawiadamiam,

  że postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Miasto Płock reprezentowanej przez Panią Agatę Łukasiak – Wiceprezesa Zarządu HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 4 czerwca 2021 roku.

   Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

  Pouczenie

   1.Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa.

  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.

  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.

   Otrzymują:

  1.         Wnioskodawca - Pełnomocnik,

  2.         Strony postępowania*,

  3.         WKŚ-I aa

   

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-05-04

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-04-30
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 27 kwietnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 kwietnia 2021 r., na wniosek SABA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 reprezentowanej przez Pana Tomasza Malinowskiego – pracownika SABA Sp. z o.o. i Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego – Prezesa Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. A Libera 28, 31-821 Kraków została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów składającej się z dwóch linii technologicznych ITPO III i ITPO IV zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opiniami Marszałka Województwa Mazowieckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 24-367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-04-27
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 12 kwietnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 kwietnia 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock reprezentowanego przez Pana Marcina Kopra – Kierownika Działu Realizacji Inwestycyjnych Projektów Strategicznych w PKN ORLEN S.A., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa nowego komina na działce D8”
  na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku PKN ORLEN S.A.


  Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 24-367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-04-12
 • Płock, dnia 18.03.2021 r.

  WKŚ-I-ZZ.6131.27.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 18.03.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-ce Prezesa ds. technicznych decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.27.2021.KN z dnia 18.03.2021 r. w sprawie wydania odmowy usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 293/182 obręb Podol-Borowiczki znajdującej się w Płocku przy ul. Hubalczyków 12, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-03-19
 • Obwieszczenie z dnia 17 marca 2021 roku Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy-Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego


  Załączniki:
 • Projekt uchwały kąpieliska 18 marca 2021, godzina 16:54
 • Obwieszczenie kapieliska 18 marca 2021, godzina 16:55

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-03-18

 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  z dnia 10 marca 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021.247 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 marca 2021 r., na wniosek ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 44, reprezentowanej przez pana Marcina Salomon – Dyrektora Biura Inwestycji i Majątku, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.32.2021.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


  „Rozbudowa Terminala Gazu Płynnego w Płocku”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08 bądź mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-03-10