• WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK

  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa),

  informuję,

  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Gminy Miasto Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku”- został zebrany pełen materiał dowodowy.
  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).

  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 23 grudnia 2021 r.
  Przyczyną zwłoki jest konieczność zachowania ustawowych terminów, aby zapewnić stronom udziału w postępowaniu.

  POUCZENIE
  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Otrzymują:
  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa
  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Zawiadomienie wisi w dniach 16.11 – 30.11.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-16
 • Płock, dnia 9.11.2021 r.


  OBWIESZCZENIE

  o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  i udziale społeczeństwa


  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 ze zm. Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działce o nr ew. 875/1 w mieście Płock, obręb Ciechomice.;

  • w dniu 31.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;

  • organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

  • akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. (024) 367-15-08;

  • uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia
  tj. od 9.11.2021 r.– 09.12.2021 r.;

  • organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Obwieszczenie wisi w dniach 9.11.2021 r.– 09.12.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-09
 • WKŚ-II.6131.51.2021.KPM

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 09.11.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego 4 i Gałczyńskiego 6 złożony w dniu 23.10.2020 r.  przez pełnomocników:  Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Panią Anetę Pomianowską-Molak Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-II.6131.51.2021.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1  szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 162 cm z działki nr ewid.  246/20 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.  
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 09.11.2021 r. do 23.11.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-09
 • WKŚ-II.6131.92.2021.KPM                                                             

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 05.10.2021 r. złożony w dniu 15.10.2021 r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 9 w Płocku na działce nr ewid. 208/8 (obręb 7) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  1 grudnia 2021 r. na godzinę 11.00.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 15 grudnia 2021 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Przyrody Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
  Obwieszczenie wisi w dniach od 09.11.2021r. do 23.10.2021r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-09
 • WKŚ-II.6131.18.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu  9.11.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowe Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa decyzję znak: WKŚ-II.6131.18.2021.KN z dnia   .11.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. gruntu 486/19 obręb Łukasiewicza (0004) znajdującej się w Płocku przy ul. Hermana 1, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu: 09.11.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-09
 • Płock, dnia 4.11.2021 r.


  OBWIESZCZENIE

  o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  i udziale społeczeństwa


  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 ze zm. Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację:

  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice”;

  w dniu 20.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;

  organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

  akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. (024) 367-15-08;

  uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. od 5.11 – 04.12.2021 r.;

  organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Obwieszczenie wisi w dniach 4.11 – 4.12.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-04
 • Płock, dnia 03 listopada 2021 r.

  WKŚ-I.6220.30.2021.KK

  ZAWIADOMIENIE

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

  zawiadamiam,

  że w dniu 26 października 2021 r. na wniosek Energa – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


  Budowa odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV RAF 1, RAF 2 i RAF 3, w mieście Płock, powiat M. Płock, woj. mazowieckie”


  Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

  W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-15-08.


  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.

  2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

  3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.

  4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;

  6. Mają Państwo prawo do:

  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,

  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Otrzymują:

  1. Pełnomocnik

  2. WKŚ-I aa  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-03
 • WKŚ-I-ZZ.6131.373.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu    29.10.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.373.2021.KN z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: Lachmana 16 (działka o nr ewid. gruntu 21/29), Lachmana 24a (działka o nr ewid. gruntu 21/24), Gintera 10 (działka o nr ewid. gruntu 1196/1), Piłsudskiego 52 (działka o nr ewid. gruntu 113/12) i Wyszogrodzkiej 91 (działka o nr ewid. gruntu 145/7) stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu:  02.11.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-11-02
 • WKŚ-I-ZZ.6131.372.2021.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

  z a w i a d a m i a m

  że w dniu 21.10.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Żyznej 39 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.372.2021.KN z dnia 21.10.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew  rosnących na działce o nr ewid. 3690/8 obręb Podol-Borowiczki (0001) znajdującej się w Płocku przy ul. Żyznej 39, stanowiącej własność osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu:  29.10.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-29
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28.10.2021r.
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji  odmawiającej  wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 202r. poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia z dnia 14.09.2021 r. złożony w dniu 20.09.2021 r. Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Janusza Pawłowskiego  w sprawie  zezwolenia na usunięcie 1 szt. robinii akacjowej z działki o nr ewid. 293/186 (obręb 1) przy ul. Szarych Szeregów 21, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych została wydana decyzja znak WKŚ-II.6131.32.2021.KPM z dnia 28.10.2021 r.

  Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach 28.10.2021r. – 11.11.2021r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-10-28