• OBWIESZCZENIE
  o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  i udziale społeczeństwa

  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odzysk zanieczyszczonych rozpuszczalników w procesie destylacji w Płocku ul. Zglenickiego 40B na działce o nr ewd. 10/164”;

  • w dniu 20.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;

  • organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku;
  • akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. (024) 367-15-08;
  • uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. od 31.12.2021 r. – 29.01.2022 r.;
  • organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.
  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach 30.12.2021 r. – 29.01.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-30
 • WKŚ-I-ZŚ.6220.36.2021.KK

  ZAWIADOMIENIE
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 23.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Odzysk zanieczyszczonych rozpuszczalników w procesie destylacji
  w Płocku ul. Zglenickiego 40B na działce o nr ewd. 10/164”.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu www. przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1 i mogą być udostępnione po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (024) 367-15-08.

  Na podstawie Art. 2a Kpa, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Otrzymują:
  1. PRO-ECO SOLUTION Sp. z o.o. Płock ul. Zglenickiego 40B
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa
  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-30
 • WKŚ-II.6131.99.2021.KPM

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 29.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek złożony w dniu 29.10.2021 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk decyzję znak WKŚ-II.6131.99.2021.KPM odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu z działki o nr ewid. 392/13 (obręb 4) przy ul. Morykoniego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
  Obwieszczenie wisi w dniach: od 29.11.2021 r. do 12.01.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-29
 • WKŚ-II.6131.98.2021.KPM

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 29.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek złożony w dniu 29.10.2021 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk decyzję znak WKŚ-II.6131.98.2021.KPM odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy z działki o nr ewid. 384/15 (obręb 4) przy ul. Zgliczyńskiego 12 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
  Obwieszczenie wisi w dniach: od 29.12.2021 r. do 12.01.2022 r.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-29
 • Płock, dnia 23.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.102.2021.KN


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wydania decyzji 


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.)

  z a w i a d a m i a m


  że w dniu 23.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesadecyzję znak: WKŚ-II.6131.102.2021.KN z dnia .12.2021 r. w sprawie wydania odmowy na usunięcie 3 szt. drzewrosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb Łukasiewicza (0004znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 16, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • Płock, dnia 22.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.101.2021.KN


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wydania decyzji 


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.)

  z a w i a d a m i a m


  że w dniu 22.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesadecyzję znak: WKŚ-II.6131.101.2021.KN z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wydania odmowy na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 188 cm mierzonym na wysokości 130 cm z działki o nr ewid. 373/3 obręb Łukasiewicza(0004znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  z dnia 23 grudnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 grudnia 2021 r., na wniosek osób fizycznych została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.29.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice”.


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Treść decyzji została udostępniona w dniu 23.12.2021 r.


  Załączniki:
 • 38. decyzja zab. Janówek do BIP 23 grudnia 2021, godzina 15:43

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  z dnia 23 grudnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 grudnia 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.31.2021.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


  „Budowa Wytwórni Tlenu i Azotu III wraz z infrastrukturą na terenie ZP PKN ORLEN”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


  Treść decyzji udostępniona w dniu: 23.12.2021 r. 


  Załączniki:
 • Decyzja 31 23 grudnia 2021, godzina 15:45

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • Płock, dnia 22.12.2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.26.2021.KK


  ZAWIADOMIENIE

  O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735, zwana dalej Kpa),


  zawiadamiam,


  że postępowanie wszczęte na wniosek Energomex Transformatory Łukasz Dymek Płock ul. Przemysłowa 28B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych transformatorów rozdzielczych i mocy oraz rozdzielni elektrycznych” zlokalizowany w Płocku przy ul. Przemysłowej 28B - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 stycznia 2022 roku. 


  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 Kpa jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-22
 • WKŚ-I-ZŚ.6220.30.2021.KK


  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa),


  informuję, 


  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Energa – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV RAF 1, RAF 2 i RAF 3, w mieście Płock, powiat M. Płock, woj. mazowieckie”- został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08. 

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).

  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym
  w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 27 stycznia 2022 r.

  Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-22