• OBWIESZCZENIE
  z dnia 4 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV:(linia kablowa nN 0,4 kV, złącza kablowe nN 0,4 kV, szafki pomiarowe nN 0,4 kV, słup linii napowietrznej nN 0,4 kV),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1089, 1120, 1121, 1122 (obręb 0009) przy ulicy Słowiczej w Płocku,

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Bogumiła Jankowska reprezentująca firmę BJD Bogumiła Jankowska z siedzibą: Borowo 35, 87-605 Tłuchowo.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2023-01-05
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 5 stycznia 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami)

  zawiadamiam,

  że w dniu 5 stycznia 2023 roku została wydana decyzja nr 4/PG/2023 znak: WSU-I.6733.31.2022.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie wraz z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Radziwie, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2810/4, 2810/5 (obręb 0012) przy ulicy Kolejowej w Płocku,


  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Kujawski, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2023-01-05
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 14 kwietnia 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 kwietnia 2022 roku wydano decyzję Nr 7/PG/2022 znak: WRM-II.6733.1.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Strażackiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2751/7, 2751/8, 2751/9,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2022-04-14
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 11 kwietnia 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 kwietnia 2022 roku wydano decyzję Nr 6/PG/2022 znak: WRM-II.6733.5.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV RAF 1, przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 50, 54, obręb Trzepowo,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Turek, reprezentujący firmę ELFEKO SA, z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2022-04-11
 • INFORMACJA
  z dnia 13 grudnia2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia10 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 listopada 2021 roku  roku przez Panią Hannę Józwik , w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Studziennej 3B na działkach nr ewid.: 293/1, 293/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10-Podolszyce w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 13 grudnia 2021 roku  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2021-12-13