• OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 14 kwietnia 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 kwietnia 2022 roku wydano decyzję Nr 7/PG/2022 znak: WRM-II.6733.1.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Strażackiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2751/7, 2751/8, 2751/9,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2022-04-14
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 11 kwietnia 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 kwietnia 2022 roku wydano decyzję Nr 6/PG/2022 znak: WRM-II.6733.5.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV RAF 1, przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 50, 54, obręb Trzepowo,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Turek, reprezentujący firmę ELFEKO SA, z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2022-04-11
 • INFORMACJA
  z dnia 13 grudnia2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia10 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 listopada 2021 roku  roku przez Panią Hannę Józwik , w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Studziennej 3B na działkach nr ewid.: 293/1, 293/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10-Podolszyce w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 13 grudnia 2021 roku  Dział: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  Data: 2021-12-13