Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Dopisz się do spisu wyborców

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemnewniosek o dopisanie do spisu wyborców, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Ważny dokument potwierdzający tożsamość.

INFORMACJE DODATKOWE:
Do spisu wyborców może dopisać się każdy kto:
    • ma skończone 18 lat,
    • posiada prawa wyborcze,
    • chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe,
    • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
    • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.     

1. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (dot. także osób, stale zamieszkałych za granicą, które będą przebywały w Polsce w dniu wyborów).

2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

3. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

4. Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

5. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dopisanie do spisu wyborców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego spisu wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 15 kwietnia 2020, godzina 14:16)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 698 316
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 października 2022, godzina 10:02
 • Historia aktualizacji

 • 03 października 2022, godzina 10:02 Aktualizacja dokumentu
  27 czerwca 2022, godzina 07:28 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 17:17 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2021, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:56 Aktualizacja dokumentu
  13 lipca 2020, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2020, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2020, godzina 14:25 Aktualizacja danych
Podobne sprawy