Głosowanie w miejscu czasowego pobytu - dopisanie jednorazowe. OSO - 03.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Usługa elektroniczna: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania


Wniosek o zmianę miejsca głosowania może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania.
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport)

Wyborca czasowo przebywający w Płocku w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu jeżeli złoży jednorazowy wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania może złożyć każdy kto:

 • ma skończone 18 lat,
 • posiada prawa wyborcze,
 • chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe,
 • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
 • nie jest nigdzie zameldowany, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Wniosek należy złożyć w okresie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. We wniosku należy podać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Jednorazowe dopisanie do spisu wyborców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 (stanowiska nr 10-14)

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. (Dz. U. 2023 r. poz. 2408 ze zm.)

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00,
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (piątek, 26 kwietnia 2024, godzina 12:04)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 137
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:09
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  26 kwietnia 2024, godzina 12:44 Aktualizacja dokumentu
  26 kwietnia 2024, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  26 kwietnia 2024, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy