OSO - 05. Głosowanie przez pełnomocnika.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00,

w terminie do 31 maja 2024 roku.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby do 31 maja 2024 r.

Pełnomocnictwa mogą udzielić wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli w dniu głosowania nie będziesz miał ukończonych 60 lat.
 4. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport).

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • w domach studenckich,
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat na posła albo senatora.

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa. Sam dokument (akt pełnomocnictwa) jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miasta Płocka i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie miasta Płocka).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie pełnomocnictwa w formie papierowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 (stanowiska nr 10-13),

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 miesiące temu (środa, 07 lutego 2024, godzina 10:25)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 328
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:06
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2024, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  25 kwietnia 2024, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  25 kwietnia 2024, godzina 12:32 Aktualizacja dokumentu
  25 kwietnia 2024, godzina 12:31 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 11:24 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 10:43 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2024, godzina 10:25 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy