Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  OOS - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2  (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- decyzję o naliczeniu podatku rolnego,
- w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie podpisu/ -ów na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności pracownika Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
17 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z cz. II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia zapłać online
17,00 zł

Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: poświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2018, poz. 1405 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:14)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 471
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 12:39
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  27 listopada 2018, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 14:05 Aktualizacja danych
Podobne sprawy