Opłata od posiadania psów.  OPO - 01.

UWAGA: Od 2019 roku opłaty od posiadania psów nie pobiera się.

Informujemy, iż na podstawie uchwały Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów, zniesiony został obowiązek ponoszenia opłaty za posiadanie psów od 1 stycznia 2019 roku.

Ponadto przypominamy, że osoby zobowiązane do jej ponoszenia do końca 2018 roku, powinny ją uiścić. Opłatę za ostatni obowiązujący 2018 rok, należało wpłacić do Urzędu Miasta Płocka do 31 maja 2018 roku w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: ustalana  na każdy rok podatkowy  zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych – 30,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasach Urzędu Miasta:
1) Kasa, ul. Zduńska 3,
2) Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6,
lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 35 1020 1592 0000 2302 0256 9119.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 31 maja każdego roku podatkowego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Windykacji Opłat, pok. E-45,
Wpłaty, windykacje – pok. E-45.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu płatności – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
a) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
-osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
-osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
-podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

b) Zgodnie z § 5. Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów z późn. zm. opłaty od posiadania psów nie pobiera się od posiadania psów za psy nabyte z płockiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów ze zm. 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 201 830
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:12
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:27 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2020, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2020, godzina 18:53 Aktualizacja danych