Opłata od posiadania psów.  OPO - 01.

Informujemy, iż na podstawie uchwały Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów, zniesiony został obowiązek ponoszenia opłaty za posiadanie psów od 1 stycznia 2019 roku.

Ponadto przypominamy, że osoby zobowiązane do jej ponoszenia do końca 2018 roku, powinny ją uiścić. Opłatę za ostatni obowiązujący 2018 rok, należało wpłacić do Urzędu Miasta Płocka do 31 maja 2018 roku w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Stawki obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku: 30,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 35 1020 1592 0000 2302 0256 9119.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 31 maja każdego roku podatkowego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Windykacji Opłat, pok. E-45,
Wpłaty, windykacje – pok. E-45.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek ponoszenia opłaty występował bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu płatności – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejszano proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstawał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasał z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób wymienionych w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym m. in. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa o podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych, z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
- zgodnie z § 5. Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów z późn. zm. opłaty od posiadania psów nie pobiera się od posiadania psów za psy nabyte z płockiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1540 ze zm.);
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów ze zm. 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 206 758
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 15 lipca 2022, godzina 12:29
 • Historia aktualizacji

 • 15 lipca 2022, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:27 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2020, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2020, godzina 18:53 Aktualizacja danych