Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. windykacji opłat i należności cywilnoprawnych
Wydział Podatków i Księgowości Referat Windykacji Opłat

Ogłoszenie NR 61/2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. windykacji opłat i należności cywilnoprawnych
Wydział Podatków i Księgowości
Referat Windykacji Opłat


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) kontrola terminowości wpłat oraz terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, tj. wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz pozostałych opłat powierzonych do obsługi zgodnie z wewnętrznymi procedurami
i instrukcjami;
2) prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów w zakresie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz pozostałych opłat;
3) obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań;
4) miesięczne uzgadnianie wpływów oraz terminowe przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz pozostałych opłat;
5) analiza w zakresie rozliczeń kontrahentów z tytułu wpłat, nadpłat, należności
i zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz pozostałych opłat zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej;
6) współpraca z właściwymi komórkami merytorycznymi w zakresie egzekwowania należności z tytułu opłat oraz sądami, kancelariami adwokackimi i radcowskimi
w zakresie egzekwowania należności dot. opłaty skarbowej;
7) wystawianie rachunków, not księgowych w zakresie opłat zgodnie z Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokonywanie przypisów
i odpisów na podstawie wystawionych dokumentów;
8) przygotowywanie informacji w zakresie podjętych czynności wobec zaległości
z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz pozostałych opłat powierzonych analizie;
9) dokonywanie odpisów aktualizujących wartość należności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności;
10) przygotowywanie projektów: pism, decyzji, postanowień, zarządzeń, uchwał, odpowiedzi na interpelacje, analiz i innych dokumentów;
11) przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady i jej komisji oraz przełożonych;
12) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w części dotyczącej zakresu działania Referatu Windykacji Opłat.

Wymagania niezbędne (formalne):
1.obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40
ze zm.);
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270
ze zm.);
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.);
- z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.);
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70);
- z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651
ze zm.);
- z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) - w zakresie zobowiązań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na
I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 5 października 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 25 września 2023, godzina 12:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk - Wydział Organizacyjny, Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji