Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności
Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Płocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://nowybip.plock.eu/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
   
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe.
   
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Koordynator ds. dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Miasta Płocka funkcjonuje koordynator dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która w urzędzie będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia.

Kontakt z koordynatorem dostępności:

Tomasz Gorczyca - Kierownik Referatu - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

telefon: 024 36 71 582

e-mail: wws3@plock.eu

Adres: ul. Misjonarska 22

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Kozłowski, bip@plock.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367 16 00. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

___________________________________________

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIASTA PŁOCKA
PL. STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku ratusza prowadzą 3 wejścia: od Pl. Stary Rynek 1, od ul. Zduńskiej 3 oraz od ul. Kazimierza Wielkiego.

Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduję się w dobudowanej części do ratusza od strony podwórka oraz budynku przylegającego bezpośrednio od ul Zduńskiej 3. Nie ma tam schodów ani progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wspomniane wejście od strony podwórka prowadzi do pochyli, a następnie do windy, którą można dostać się na jedno z trzech pięter. Będąc na parterze można przejść do pomieszczeń biurowych po lewej lub prawej stronie, ale znajdują się tam 2-3 stopnie.

Wejście od strony ul. Zduńskiej 3 wyposażone jest w pochylnię oraz platformę wewnątrz budynku. Na wprost za szerokimi drzwiami znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostępne dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie obsługi klienta jest duże ze merytorycznymi stanowiskami do obsługi mieszkańców po lewej i prawej stronie. Za biurem znajdują się szerokie drzwi, które prowadzą do korytarza, z którego można wejść do pomieszczeń biurowych oraz toalet, jedna jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Na końcu korytarza znajdują się kolejne drzwi i korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych. Z korytarza na jedno z trzech pięter prowadzą szerokie, łagodne schody, brak windy.

Będąc przy platformie schodowej, po prawej stronie są pokoje biurowe, gdzie prowadzą 2 stopnie schodowe, natomiast na I lub II piętro prowadzą schody po kilka stopni. Po lewej stronie od platformy schodowej znajduje się korytarz i wejścia do pomieszczeń biurowych oraz winda z dostępem 3 pięter budynku. Będąc na poszczególnych kondygnacjach po lewej i prawej stronie od windy znajdują się korytarze z wejściami po biur.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na terenie obiektu znajduje się schodołaz (dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego) umożliwiający pokonywanie schodów, jedna platforma schodowa, jedna pochylnia na zewnątrz, dwie pochylnie wewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed ratuszem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostało one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności. Od ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się parking i dwa miejsca postojowe dla osób poruszających się na wózku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie pracownika urzędu posługującego się językiem migowym. W tym budynku jest to możliwe w ciągu 10 minut.

 

URZĄD MIASTA PŁOCKA
UL. MISJONARSKA 22 09-400 PŁOCK

Budynek składa się z jednej kondygnacji. Wejście do budynku wyposażone jest w pochylnię. Podwójne drzwi wejściowej prowadzą do szerokiego korytarza. Po lewej stronie znajdują się pokoje biurowe, natomiast po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku. Na wprost od wejścia znajdują się dwie pary szklanych drzwi. Pierwsze prowadzą do długiego korytarza z wejściem do pomieszczeń biurowych po lewej stronie oraz wejściem do pomieszczenia socjalnego i łazienek po prawej stronie. Łazienki nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Drugie drzwi znajdujące się na wprost wejścia prowadzą do sali konferencyjnej, a następnie szerokie rozsuwane drzwi prowadzą do mniejszej sali konferencyjnej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia na zewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się duży parking i każdy znajdzie dostępne miejsce parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie pracownika urzędu posługującego się językiem migowym, który na stałe pracuje w tym budynku.

Informacje dodatkowe

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej

Bus dla osoby niepełnosprawnej

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

Bus dla osoby niepełnosprawnej

Certyfikat dla psa asystującego

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Przydatne adresy


Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, od 6 września 2021r. ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Dokument do pobrania: wniosek o zapewnienie dostepnosci.pdf

Wnioski można złożyć do siedziby Urzędu Miasta Płocka:
– dostarczając go osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3)
– wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
– wysyłając poczta elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: wws3@plock.eu lub na adres e-mail Urzędu Miasta: info@plock.eu
– przez platformę e-puap

W przypadku, gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy skargi składamy do Prezesa PFRON-u
W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miasta Płocka: (24) 367 16 01


Raporty o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 01.01.2021 r.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 21 września 2020, godzina 09:03)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 662
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 września 2021, godzina 09:54
 • Historia aktualizacji

 • 27 września 2021, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2021, godzina 08:41 Aktualizacja dokumentu
  03 września 2021, godzina 10:32 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2021, godzina 09:07 Aktualizacja dokumentu
  30 marca 2021, godzina 09:05 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2021, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2021, godzina 10:49 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2021, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu