Dostęp do informacji
Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1429). Z procedurą udostępniania informacji publicznych można zapoznać się pod hasłem Informacja publiczna umieszczonym w Liście spraw. Natomiast zasady Udostępniania akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka umieszczone są w dziale Lista spraw.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641) określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. 

1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, określonego w art. 3 ustawy.

2. Przez otwarte dane należy rozumieć informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków, o których mowa w rozdziale 3, kompletne, aktualne, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika.

3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

4. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego lub wykorzystuje dane prywatne.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1429), zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny sposób;

2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo.

2. Podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności podmiot zobowiązany określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

3. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania w przypadkach innych niż określone w ust. 2.

 

Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 21 września 2004, godzina 12:25)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 707 170
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 13 czerwca 2022, godzina 11:08
 • Historia aktualizacji

 • 13 czerwca 2022, godzina 11:08 Aktualizacja dokumentu
  13 czerwca 2022, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu
  28 września 2020, godzina 13:08 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2017, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  20 maja 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  18 marca 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  18 marca 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  01 lipca 2014, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  20 maja 2011, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  12 listopada 2007, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  28 września 2007, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  15 marca 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 07:36 Aktualizacja danych