Petycje
Petycje

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Płocka może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

Szczegółowe informacje dotyczące składania petycji do Prezydenta Miasta Płocka.

 

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015

 • W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w zakresie wstępu na boisko dla osób do 16 lat oraz czas otwarcia obiektu w sezonie letnim codziennie do godz. 19.00.
  Petycja rozpatrzona została negatywnie. 

2016 - do pobrania

2017 - do pobrania

2018 - do pobrania

2019 - do pobrania

2020 - do pobrania

2021 - do pobrania


Rejestr petycji

2021

 1. Data złożenia petycji: 30.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 2. Data złożenia petycji: 29.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 3. Data złożenia petycji: 29.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 4. Data złożenia petycji: 29.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 5. Data złożenia petycji: 30.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania

 6. Data złożenia petycji: 29.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 7. Data złożenia petycji: 29.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 8. Data złożenia petycji: 30.01.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 9. Data złożenia petycji: 01.02.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 10. Data złożenia petycji: 02.02.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 2 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nieuzupełnienie informacji dot. wskazania oznaczenia adresata, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
   
 11. Data złożenia petycji: 03.02.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycje do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 12. Data złożenia petycji: 03.02.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania Załącznik do odpowiedzi na petycję do pobrania
   
 13. Data złożenia petycji: 26.02.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) petycję przekazano do rozpatrzenia według właściwości do miejskiej jednostki organizacyjnej
   
 14. Data złożenia petycji: 01.04.2021
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania

 15. Data złożenia petycji: 10.08.2021

  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ul. H. Sienkiewicza 12,14,16,18,20
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na niewskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa osób) oraz adresu do korespondencji petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

 16. Data złożenia petycji: 01.09.2021

  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania, załącznik do petycji
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycje do pobrania

 17. Data złożenia petycji: 15.09.2021

  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:Odpowiedź na petycję do pobrania

 18. Data złożenia petycji: 28.10.2021 r.

  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania

 19. Data złożenia petycji: 26.11.2021
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych

  Skan petycji: Dokumenty do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję do pobrania

2022

 1. Data złożenia petycji: 18.01.2022
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję do pobrania

 2. Data złożenia petycji: 29.03.2022
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Osiedla Wyszogrodzka - brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: dokument do pobrania
  Pismo uzupełniające petycję: dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję do pobrania ; załącznik do odpowiedzi do pobrania

 3. Data złożenia petycji: 14.04.2022
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ul. Norbertańskiej - brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję do pobrania

 4. Data złożenia petycji: 19.04.2022
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Jana Pawła II 74 - brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: do pobrania Załącznik do petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na niewskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa osób) oraz adresu do korespondencji petycję pozostawia się bez rozpatrzenia

 5. Data złożenia petycji: 04.05.2022
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję do pobrania

 6. Data złożenia petycji: 20.06.2022

  Podmiot wnoszący petycję: Radosław Łabarzewski oraz osoby podpisane na portalu petycjeonline.com
  Skan petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję do pobrania

 7. Data złożenia petycji: 7.07.2022Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:
 8. Data złożenia petycji: 23.08.2022
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:
 9. Data złożenia petycji: 16.09.2022
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 03 lutego 2021, godzina 13:24)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 4 209
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 22 września 2022, godzina 14:49
 • Historia aktualizacji

 • 22 września 2022, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  22 września 2022, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2022, godzina 11:36 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2022, godzina 11:35 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2022, godzina 10:16 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2022, godzina 10:16 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2022, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2022, godzina 10:10 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2022, godzina 11:31 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2022, godzina 11:30 Aktualizacja dokumentu
  06 lipca 2022, godzina 11:28 Aktualizacja dokumentu
  06 lipca 2022, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 12:45 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 12:44 Aktualizacja dokumentu
  24 czerwca 2022, godzina 11:36 Aktualizacja dokumentu
  24 czerwca 2022, godzina 11:36 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 14:48 Aktualizacja dokumentu
  15 czerwca 2022, godzina 14:47 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2022, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2022, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2022, godzina 11:52 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2022, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2022, godzina 15:38 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2022, godzina 15:38 Aktualizacja dokumentu
  22 kwietnia 2022, godzina 13:31 Aktualizacja dokumentu
  22 kwietnia 2022, godzina 13:30 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2022, godzina 10:02 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2022, godzina 10:02 Aktualizacja dokumentu
  01 kwietnia 2022, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  01 kwietnia 2022, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2022, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2022, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  25 stycznia 2022, godzina 15:15 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2022, godzina 10:45 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2022, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  31 grudnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2021, godzina 12:59 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  03 listopada 2021, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  03 listopada 2021, godzina 09:26 Aktualizacja dokumentu
  03 listopada 2021, godzina 09:26 Aktualizacja dokumentu
  22 września 2021, godzina 15:21 Aktualizacja dokumentu
  22 września 2021, godzina 15:20 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2021, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2021, godzina 14:09 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2021, godzina 14:05 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2021, godzina 14:04 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2021, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  24 sierpnia 2021, godzina 14:17 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2021, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 09:12 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 09:11 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 08:42 Aktualizacja dokumentu
  17 czerwca 2021, godzina 15:46 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 11:33 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 11:33 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2021, godzina 11:31 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:45 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:45 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:43 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:42 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:40 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:39 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:33 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:32 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
  07 kwietnia 2021, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2021, godzina 16:04 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2021, godzina 16:03 Aktualizacja dokumentu
  02 marca 2021, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2021, godzina 14:19 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:35 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:33 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:32 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:31 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu