Sesja XV - 26-01-2016

OBWIESZCZENIE    
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2015 rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2015 rok.
6/ Plany miasta związane z zieloną energią w latach 2016 – 2018 (wykorzystanie funduszy UE na energię odnawialną).
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z 29.12.2015 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016-2034,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
4. określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock,
5. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku,
6. ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
7. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock zmienionej uchwałą nr 451/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą 529/XXXI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz uchwałą 660/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku,
8. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka,
9. skargi Pana Jerzego Żurawskiego i Pana Jacka Żurawskiego,
10. przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Płocka,
11. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka.
                                                         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski