Podinspektor – stanowisko ds. pierwokupów i dzierżaw
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa Referat Obrotu Nieruchomościami Gminy Zespól Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ogłoszenie NR     52 /2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – stanowisko ds. pierwokupów i dzierżaw
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa
Referat Obrotu Nieruchomościami Gminy
Zespól Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości  w drodze pierwokupu:
a) ocena zasadności wniosku w zakresie zgodności wykupu z planami inwestycyjnymi, tworzeniem zasobu oraz zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie na realizację pierwokupu,
b) kwalifikacja pierwokupu ze względu na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
c) analiza stanu prawnego nieruchomości w oparciu o zapisy księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości i rejestru ewidencji gruntów i budynków,
d) analiza stanu faktycznego nieruchomości – wizja w terenie,
e) przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie prowadzonych spraw,
f) współpraca z notariuszami w zakresie przygotowania zawarcia aktu notarialnego,
g) przekazywanie informacji do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu o nabytych nieruchomościach do zasobu, w celu  ich przejęcia i dalszego wykorzystania przez komórki organizacyjne Urzędu,
h) wystawianie dowodów księgowych;
2) opiniowanie dzierżaw i użyczenia nieruchomości:
a) przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków  na dzierżawy i użyczenie nieruchomości wpływających z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy celem wydania opinii co do dalszego sposobu rozdysponowania nieruchomości,
b) występowanie z zapytaniami do podmiotów planujących i realizujących inwestycje miejskie w zakresie możliwości i warunków wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości,
c) wydawanie oświadczeń w sprawie dysponowania gruntami gminnymi do celów projektowych i budowlanych;
3) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami, których Gmina nie jest właścicielem:
a) przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków dot. pozyskania prawa do nieruchomości,
b) przygotowywania projektów umów i porozumień dot. warunków korzystania z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy,
c) realizacja faktur związanych z opłatami za korzystanie z nieruchomości przez Gminę,
d) prowadzenie ewidencji analitycznej nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie geodezji, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki, budownictwa, inżynierii i gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.);
- z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.);
- z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r. poz. 146 ze zm.);
- z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) –  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (czwartek, 03 sierpnia 2023, godzina 14:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 210
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji