Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok
 

Załączniki - część obowiązująca
Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2018 rok

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2018 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2018 rok

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 2a

Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2018 rok

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 rok

Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Część opisowa
Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2018 rok

Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2018 roku

Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących  gminy i powiatu w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Zmiany dokonane w trakcie 2018 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2018 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2018 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2018 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2018 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2018 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

Informacja o stanie mienia Gminy-Miasto Płock

 • Tabela nr 1 - Wartość majątku trwałego Miasta (w podziale na poszczególne jednostki)
 • Tabela nr 2 – Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)
 • Tabela nr 3 – Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)
 • Tabela nr 4 - Udziały w obcych jednostkach

Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock 

Mienie jednostek

Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Wartość majątku trwałego samorządowych instytucji kultury

Mienie administracji zespolonej

Mieni instytucji kultury

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 05 kwietnia 2019, godzina 13:44)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 304
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 08 kwietnia 2019, godzina 08:16
 • Historia aktualizacji

 • 08 kwietnia 2019, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2019, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2019, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2019, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2019, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2019, godzina 14:01 Aktualizacja danych