Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi bezgotówkowej
Wydział Podatków i Księgowości u Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych Referat Obsługi Bezgotówkowej

Ogłoszenie NR 27 2020
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi bezgotówkowej
Wydział Podatków i Księgowości
u Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych
Referat Obsługi Bezgotówkowej


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym, dotyczących komórek organizacyjnych Urzędu;
2) sprawdzanie podstaw prawnych regulowanych płatności (umowy, zlecenia, zamówienia) oraz wszystkich niezbędnych elementów określonych w „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych”;
3) wystawianie przelewów bankowych dotyczących wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz innych środków wyodrębnionych;
4) sprawdzanie na tzw. "białej liście podatników VAT" rachunków bankowych kontrahentów;
5) współpraca z komórkami merytorycznymi przy rozliczaniu umów z zadań bieżących własnych i powiatowych, zleconych, inwestycyjnych, zawartych z wykonawcami i inwestorami zadań inwestycyjnych wieloletnich Gminy Miasta Płocka;
6) współpraca z komórką Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz w zakresie wydatków niewygasających;
7) współpraca przy ustalaniu tygodniowych limitów wydatków bieżących i inwestycyjnych;
8) naliczanie odsetek oraz wykonywanie przelewów dotyczących zwrotów środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych;
9) wystawianie not księgowych uznaniowych i obciążeniowych na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;
10) przygotowywanie dokumentów do banku w celu pobrania waluty niezbędnej podczas delegacji zagranicznych;
11) rozliczanie zaliczek i delegacji dotyczących zagranicznych podróży służbowych;
12) współpraca ze stanowiskami ds. ewidencji wydatków budżetowych i sprawozdawczości w zakresie realizacji wydatków budżetowych;
13) sporządzanie porozumień dotyczących wcześniejszych płatności na rzecz kontrahentów (skonto);
14) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, uchwał, interpelacji, sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących powierzonego zakresu czynności.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość zasad księgowości.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
- z dnia 13 października 1998 roku  o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.);
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r poz. 1426 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na  I pietrze o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I pietrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

- życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
- dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o znajomości zasad księgowości – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 26 października
2020 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 13 października 2020, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 965
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji