Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych

Ogłoszenie NR   4/2020
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Płock:
a) rozpatrywanie, zatwierdzanie czasowych i przygotowywanie do zatwierdzenia stałych projektów organizacji ruchu  zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego,
b) przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych  organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom,
c) nadzór nad zgodnością istniejących organizacji ruchu  z zatwierdzonymi organizacjami ruchu (w terenie),
d) kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) ewidencja czasowych oraz stałych projektów organizacji ruchu,
f) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji;
2) przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
3) współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie:
a) rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu,
b) bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego,
d) realizowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.
4) przygotowywanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - realizacja art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
5) opracowywanie odpowiedzi na skargi, wnioski i interpelacje dotyczące organizacji ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. prawo jazdy kat. B;
7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
8. znajomość oprogramowania graficznego ( np. BrisCad).

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);
- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1990 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
-  z dnia 21 marca 1981 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2068 ze zm.);

II. znajomość rozporządzenia:
- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku  (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311);
- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 124 ze zm.);
- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 roku (Dz.U. z 2017 roku poz.784).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku D na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o umiejętności czytania dokumentacji technicznej – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o znajomości oprogramowania graficznego (np. BrisCad)– poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 10 lutego  2020 roku.

 

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, możebyć przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 29 stycznia 2020, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 694
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji