Sesja VIII - 30-05-2019

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Perspektywy poprawy infrastruktury drogowej w pobliżu Płocka z uwzględnieniem planów budowy drogi ekspresowej S10 oraz przebudowy płockiego odcinka drogi krajowej nr 62, w tym drugiego pasa drogowego ulicy Wyszogrodzkiej.
4) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
5) Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka z 25 kwietnia 2019 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 160),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 161),
3. powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 149),
4. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 151),
5. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 152),
6. przepisów porządkowych dla przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka (druk nr 153),
7. określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka (druk nr 154),
8. dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Płocka (druk nr 155),
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Okólnej Obręb 2 „Trzepowo” oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 210/3, 211/1, 213/6 o łącznej powierzchni 5,0852 ha, stanowiących własność Gminy Płock (druk nr 156),
10. nabycia przez Gminę-Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo oznaczonej jako działka nr 18/19 o powierzchni 4,0552 ha (druk nr 157),
11. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 158),
12. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2019-2021” (druk nr 159),
13. rozpatrzenia petycji Pana Pawła Stefańskiego z dnia 21.03.2019 r. (druk nr 150).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
12) Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski