Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków
Wydział Podatków i Księgowości u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat Referat Wymiaru Podatków i Opłat

Ogłoszenie NR 7/2021
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków
Wydział Podatków i Księgowości
u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat
Referat Wymiaru Podatków i Opłat


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) terminowy i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalnym wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2) prowadzenie ewidencji rejestrów wymiaru, rejestrów przypisów i odpisów odnośnie ww. podatków;
3) przygotowywanie projektów decyzji  w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
4) kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym na podstawie uzyskanych informacji;
5) przygotowanie projektów: pism, postanowień, procedur, zarządzeń, uchwał, odpowiedzi na interpelacje, analiz i innych pism dotyczących podatku od nieruchomości;
6) przygotowanie podań w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności
i innych pism do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Płocka;
7) prowadzenie spraw związanych  z odwołaniem od decyzji organu podatkowego
I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
8) przyjmowanie i kontrola wstępna deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości składanych przez podatników w Biurze Obsługi Klienta w zakresie prawidłowości ich wypełnienia;
9) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości, co do rzetelności złożonych przez podatników dokumentów;
10) przygotowanie materiałów i opracowań dla Rady Miasta Płocka i jej komisji oraz przełożonych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
- z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na I piętrze o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
- życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 22 marca 2021 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.     
     


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 09 marca 2021, godzina 14:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 862
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji