Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego

Ogłoszenie NR 19/2024
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) wykonywanie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym;
2) prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót i zgodności z dokumentacją projektową i zawartą umową, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
3) współpraca z Referatem Przygotowania Projektów Inwestycyjnych w odniesieniu do realizowanych zadań inwestycyjnych wraz z udziałem w pracach komisji przetargowej:
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego,
b) na etapie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji oraz jej opiniowanie,
c) na etapie opracowywania i analizy kosztorysów inwestorskich, współudział w weryfikowaniu kosztorysów stanowiących podstawę do przeprowadzenia przetargów, wyboru ofert;
3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem robót, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy tak często, aby zapewniona była skuteczność nadzoru;
4) koordynacja działania wykonawców z projektantem, rzeczoznawcą, wyjaśnianie z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzenia robót, współpraca z nadzorem autorskim oraz udział w naradach roboczych (technicznych) z Wykonawcą robót;
5) zatwierdzanie i opiniowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania/użytych przy realizacji inwestycji;
6) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, przedmiotem i zakresem umowy;
7) kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
8) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwych rozwiązań lub braków w dokumentacji, zgłoszenie stwierdzonego faktu przełożonym;
9) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, dokonywanie zwrotów zabezpieczeń wykonania i należytego wykonania umowy po zakończeniu realizacji inwestycji oraz po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, prowadzenie kontroli nad usuwaniem wad i usterek związanych w okresie gwarancji i rękojmi nadzorowanych robót oraz składanie wniosków w tym zakresie do kierownika Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego;
10) analizowanie projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
11) przygotowanie i przekazanie dokumentów niezbędnych do naliczania opłat adiacenckich w zakresie inwestycji prowadzonych przez WIR;
12) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń indywidualnych mieszkańców Miasta w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, dotyczącej przydzielonych do realizacji zadań.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie:
- na stanowisko Inspektora – wyższe minimum pierwszego stopnia,
- na stanowisko Podinspektora - minimum średnie branżowe/techniczne;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. uprawnienia budowlane bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
8. prawo jazdy kat. B;
9. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie na budowach realizowanych przez Gminę Miasto Płock. Praca wykonywana na różnych poziomach: w wykopach, na poziomie terenu, na wysokościach.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na poddaszu. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
W tej części budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń/ w ograniczonym zakresie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 6 maja 2024 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (poniedziałek, 22 kwietnia 2024, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk - Wydział Organizacyjny, Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 120
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji