Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych

Ogłoszenie NR  47/2023

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych

Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w odniesieniu do zadań realizowanych przez Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I), Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego (WIR-II) i udział w pracach komisji przetargowej;
2) opracowanie i analiza kosztorysów inwestorskich, współudział w weryfikowaniu kosztorysów stanowiących podstawę do przeprowadzenia przetargów, wyboru ofert, zlecenia usług dodatkowych lub zamiennych, zaniechania zakresu usług;
3) prowadzenie ustaleń z wykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie realizowanych zadań;
4) przyjęcie dokumentacji wraz z jej sprawdzeniem pod względem kosztorysowym, weryfikacja kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
5) ustalanie, pozyskiwanie, przygotowanie danych wyjściowych, w tym warunków technicznych do projektowania oraz kosztorysowania i uzgodnienia z odpowiednimi podmiotami;
6) nadzór nad prawidłową realizacją umów realizowanych przez WIR-I,  w szczególności umów na prace projektowe oraz monitorowanie postępu prac zgodnie z umowami realizowanymi przez WIR-I;
7) w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – współudział w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania, przygotowaniu wniosków  do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie oraz rozliczaniu uzyskanych dofinansowań;
8) uaktualnianie wycen kosztorysów inwestorskich do przetargów;
9) przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów dla zadań realizowanych przez WIR-I i WIR-II oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Prawno – Finansowym Obsługi Inwestycji;
10) analiza i weryfikacja dokumentów techniczno – rozliczeniowych, sprawdzanie ich zgodności z warunkami zawartych umów;
11) analizowanie projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
12) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń indywidualnych mieszkańców Miasta w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, dotyczącej przydzielonych do realizacji zadań.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
       2. nieposzlakowana opinia;
       3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
       4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
       5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska;
       6.  znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
       I. znajomość ustaw:
       -  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
       -  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
       - z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
       - z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
       - z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.).
       
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1, w terenie oraz konieczność wyjazdów służbowych (delegacja). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
    1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
    2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
    3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    8. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (piątek, 21 lipca 2023, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk
  • Ilość wyświetleń: 243
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 lipca 2023, godzina 11:51
  • Historia aktualizacji

  • 21 lipca 2023, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu