Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia NR 4313/2014 – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 rok

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok

Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych w 2013 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody budżetu miasta Płocka w 2013 roku, Rozchody budżetu miasta Płocka w 2013 roku, Ogólne informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Dochody budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Dochody Budżetu Gminy, Dochody Budżetu Powiatu

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy


Informacje uzupełniające

Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2013 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku (zgodnie z art. 223 u. o f. p


Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2013 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2013 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2013 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2013 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2013 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 07 kwietnia 2014, godzina 13:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 987
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 07 kwietnia 2014, godzina 13:09
  • Historia aktualizacji

  • 07 kwietnia 2014, godzina 13:09 Aktualizacja danych