Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Wydział Kontroli Zespół Kontroli Wewnętrznej

Ogłoszenie NR 44/2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Wydział Kontroli
Zespół Kontroli Wewnętrznej

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) udział w opracowywaniu rocznych planów kontroli wewnętrznej,
2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, niepublicznych jednostkach oświatowych oraz innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w szczególności:
- zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi kontrolowaną tematykę oraz z wynikami wcześniejszych kontroli,
- sporządzenie zawiadomienia o kontroli,
- opracowanie programu kontroli,
- weryfikacja i analiza dokumentacji objętej kontrolą, przyjęcie wyjaśnień oraz ustalenie stanu faktycznego,
- dokumentowanie przebiegu kontroli,
- sporządzenie dokumentów pokontrolnych,
- przedstawienie kontrolowanemu wyników kontroli,
- analiza wyjaśnień złożonych przez kontrolowanego do ustaleń kontroli,
- formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- sporządzanie zawiadomień dotyczących ujawnionych naruszeń,
- konsultowanie problemów i współpraca z prawnikiem.
3) monitorowanie stopnia realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
4) udział w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i analiz dla Prezydenta Miasta,
5) sporządzanie wykazu z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu oraz przekazywanie do publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);  
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie administracji, prawa, ekonomii lub rachunkowości;
6. staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
-  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Piłsudskiego 6 oraz u podatników na terenie miasta Płocka. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla    niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II  piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do  formularza aplikacyjnego,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu  aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 6 października 2022 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym  kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów   potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 26 września 2022, godzina 11:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kania - Wydział Organizacyjny
  • Ilość wyświetleń: 503
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji