Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia użytkowników PP-T e-Urząd
Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania, Zespół Systemów Zarządzania

Ogłoszenie NR 19 /2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia użytkowników PP-T e-Urząd
Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania, Zespół Systemów Zarządzania

 
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) realizowanie zadań z zakresu wsparcia funkcjonalnego obsługi systemu Mdok wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Płocka oraz miejskich jednostkach organizacyjnych biorących udział w projekcie Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd;
2) obsługa pracowników Urzędu w zakresie kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
3) współpraca i współdziałanie w sytuacjach usuwania niesprawności i awarii systemu Mdok z Referatem Teleinformatyki, Wykonawcą systemu oraz Pełnomocnikiem ds. Cyfryzacji Urzędu;
4) współpraca przy przyjmowaniu i realizowaniu zamówień na pieczęci urzędowe, prowadzeniu obowiązującej w tym zakresie dokumentacji oraz likwidacji pieczęci zużytych i nieaktualnych;
5) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) i stanowiskiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania(ZSZ)  w zakresie działań związanych z bieżącym utrzymaniem i rozwojem ZSZ;
6) monitorowanie realizacji Programu Płocka Karta Mieszkańca;
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi przy wdrażaniu w Urzędzie elektronicznego zarządzania dokumentacją;
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi przy implementacji innowacyjnych technik zarządzania w Urzędzie;
9) realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej w tym:
- coroczna aktualizacja i analiza arkuszy identyfikacji ryzyka,
- monitorowanie ryzyk o najwyższym poziomie poprzez tworzenie rejestru i mapy ryzyk,
- ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych zaproponowanych przez komórki,
- administrowanie platformą Lex Kontrola Zarządcza,
- współpraca z Audytorem Wewnętrznym w zakresie badania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, poprzez ocenę jej adekwatności, efektywności i skuteczności;
10) współpraca z archiwistą w zakresie stosowania w Urzędzie przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. bardzo dobra znajomość edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559);
II. znajomość rozporządzenia:
- Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz.67)
       
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o bardzo dobrej znajomości edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 19 kwietnia
2022 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
• pl. Stary Rynek 1;
• al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 08 kwietnia 2022, godzina 14:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 378
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji