DYREKTOR IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Prezydent Miasta Płocka
o g ł a s z a

NABÓR  NA  WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

DYREKTOR IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1 Płock 09-400


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Kierowanie Izbą Wytrzeźwień, a zwłaszcza:
- podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
- określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
- nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby,
- sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.
2. Zapewnienie osobom będącym w stanie nietrzeźwości opieki, wykonywanie wobec nich czynności higienicznych, udzielanie im pierwszej pomocy, prowadzenie detoksykacji, jeśli izba spełnia wymagania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, informowanie osób przyjętych do Izby o szkodliwości spożywania alkoholu i motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Realizacja zadania dodatkowego: udzielanie pomocy higieniczno-sanitarnej i przedmedycznej osobom bezdomnym z terenu miasta Płocka w formie Punktu Higieny Sanitarnej (PHS).
4. Współpraca z organami Policji i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, podmiotami leczniczymi, Urzędem Miasta Płocka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu m.in. przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom – w zakresie realizacji zadań Izby.
5. Reprezentowanie Izby w kontaktach zewnętrznych i podejmowanie jednoosobowo decyzji dotyczących jej funkcjonowania w ramach posiadanych pełnomocnictw.
6. Opracowanie planu finansowego Izby oraz dostosowanie do uchwały budżetowej na dany rok.
7. Sprawowanie kontroli w Izbie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie Izby.
8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Izby oraz zarządzanie powierzonym majątkiem, w tym dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. Realizowanie wydatków Izby z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku w ramach posiadanych kompetencji, określonych w Statucie Izby.
9. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Izbie, w tym dokonywanie oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizowanie instruktaży, szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Izby.
11. Realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
12. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta.
13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wykształcenie wyższe.
6. Staż pracy – co najmniej 5 lat.
7. Znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji.
8. Umiejętność zarządzania personelem.
9. Znajomość uwarunkowań prawno-finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
10. Znajomość przepisów dotyczących ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
11. Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Przedstawienie koncepcji pracy Izby Wytrzeźwień w Płocku zawierającej prawne, ekonomiczne, organizacyjne uwarunkowania placówki.
2. Odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, dyspozycyjność.
3. Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współdziałania z ludźmi.
4. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5. Odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy w budynku przy ul. Medycznej 1 będącym własnością Gminy-Miasto Płock oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
3. Kwestionariusz osobowy wraz z załącznikiem, wg wzoru dostępnego w siedzibie ZJO (pok. nr 304) lub na stronie www.bip.zjoplock.pl.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
7. Koncepcja pracy Izby Wytrzeźwień w Płocku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Płocku” na adres:
Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock lub dostarczyć do siedziby Jednostki – III piętro do urny umieszczonej przy okienku kasowym: w nieprzekraczalnym terminie do  16 października 2020 r. do godz. 15.00.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Kadrach Zarządu Jednostek Oświatowych (pok. 304).
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock reprezentowany przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Zarząd Jednostek Oświatowych - JB w Płocku, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, tel. 24 364-59-64, e-mail: sekretariat@zjoplock.pl, reprezentowany przez dyrektora.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@plock.eu,  iod@zjoplock.pl lub tel. 24 367-89-34.
3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)    przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Płocku, poprzedzającej zawarcie umowy o pracę.
4.    Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a)    art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zw. z art. 221a - 221b
k.p. w zakresie niewskazanym w art. 221 § 1-3 k.p. ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 k.p., jak też na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,
b)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę,
c)    art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b  RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 221 § 1-3 k.p.  oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 k.p., t. j.:
•    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.),
•    rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369);
d)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora, jeżeli pracodawca podejmuje decyzje,
że przetwarzanie określonych danych jest konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji.
5.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jak też jest dobrowolne (w zakresie zgody osoby, której dane dotyczą). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
6.    Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.
7.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
8.    Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.
9.    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11.    Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
12.    Administrator danych po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
13.    Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
b)    prawo do sprostowania danych,
c)    prawo do usunięcia danych,
d)    prawo do ograniczenia przetwarzania,
e)    prawo wniesienia sprzeciwu.
14.    Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pan uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 06 października 2020, godzina 15:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 1 120
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 października 2020, godzina 15:36
  • Historia aktualizacji

  • 06 października 2020, godzina 15:36 Aktualizacja dokumentu
    06 października 2020, godzina 15:35 Aktualizacja dokumentu