Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/07
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/07
z dnia 6 lutego 2007 roku.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§1

1.Zadaniem komisji jest wybór, w drodze konkursu ofert, projektu realizowanego przez podmioty, o których mowa w art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), na który zostanie przyznana dotacja celowa ze środków budżetu Miasta Płocka w roku 2007 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2.Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
3.Pracami komisji kieruje i posiedzenia prowadzi Przewodniczący Komisji.
4.Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej ½ jej składu osobowego.
5.Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą wiekszością głosów.
6.W przypadku równego rozkładu głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.
7.Z przebiegu Komisji sporządza się protokół.
8.Protokół, o którym mowa w ust. 8 sporządza protokolant wyznaczony przez Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i przedkłada do podpisu wszystkim członkom komisji obecnym na posiedzeniu.
9.Protokoły Komisji są do wglądu dla oferentów na zasadzie jawności.
10.Posiedzenie Komisji powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert określony w ogłoszeniu o konkursie.
 
§2
 
 Praca komisji odbywa się dwuetapowo:
 I etap – wstępna weryfikacja ofert
 II etap – ocena i wybór oferty
     §3

1.W I etapie Komisja: stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami. Oferty złożone po terminie Komisja pozostawia bez rozpatrzenia.
2.Komisja przekazuje oferty Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych w celu ich sprawdzenia pod względem spełniania warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka, w wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji terminie, przedkłada komisji listę oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu.
3.Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone po terminie,
b) złożone na drukach innych, niż wskazany w ogłoszeniu o konkursie,
c) niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów określonego w ogłoszeniu o konkursie,
d) wadliwe – podpisane przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli (zgodnym z zapisem w KRS lub innym stosownym dokumentem),
e) złożone przez podmiot nie uprawniony do wzięcia udziału w konkursie zgodnie z ogłoszeniem.
4.W przypadku kwestii spornych dotyczących wartości merytorycznej danej oferty, a w szczególności przedłożonych dokumentów, o przyjęciu oferty do drugiego etapu lub jej odrzuceniu decyduje Komisja w jawnym głosowaniu.
5.W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji złożonej przez oferenta lub niejasności Komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nie uzupełnione przez oferenta w wyznaczonym przez Komisję terminie podlegają odrzuceniu przez Komisję.
6.Oferenci, których oferty zostały odrzucone, są informowani przez Przewodniczącego Komisji o:
- odrzuceniu oferty
- uzasadnieniu odrzucenia oferty.

 § 4

1.W II etapie Komisja ocenia oferty ważne.
2.Komisja zapoznaje się z merytoryczną i finansową treścią każdej oferty i ocenia:
a) wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem)
b) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokość wnioskowanej dotacji od Miasta,
d) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
e) doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu,
f) doświadczenie Miasta z dotychczasowej współpracy z oferentem.
3.Komisja przeprowadza dyskusję  na temat każdej ze złożonych ofert.
4.Każdy z członków Komisji  ma prawo do wypowiedzenia się i własnej oceny dawnej oferty.
5.Członkowie Komisji mają prawo zgłaszać propozycje wysokości dotacji inne niż w złożonej ofercie. W takim przypadku:
a) oferentowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji zadania,
b) oferent akceptuje proponowaną przez Komisję kwotę dotacji w formie przedstawienia nowego kosztorysu uwzględniającego niższą kwotę dotacji.
6.Komisja dokonuje wyboru oferty w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
7.Praca Komisji kończy się wyłonieniem oferty na realizację zadania wraz z kwotą dotacji celowej z Budżetu Miasta Płocka na rok 2007 w wysokości proponowanej przez komisję.
 §5

1. Komisja składa do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Płocka propozycję wyboru oferty, oferenta z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania wraz z propozycją wysokości dotacji w formie zarządzenia w sprawie wskazania podmiotu, którego realizacja zadań będzie dofinansowana ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok przeznaczonych na niniejszy konkurs.
2. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Płocka nie przysługuje odwołanie.
3. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

1.Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty zawiadamia oferenta o wyborze oferty i wysokości dotacji celowej przyznanej ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok.
2.Wyniki konkursu ofert zamieszczane są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz są publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia będzie podejmowała  Komisja zwykłą większością głosów.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 22 lutego 2007, godzina 09:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 549
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji