Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego

Ogłoszenie NR  36/2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1)  wykonywanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym;
2) prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót i zgodności z dokumentacją projektową i zawartą umową, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
3) współpraca z Referatem Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I) w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w odniesieniu do realizowanych przez Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego (WIR-II) zadań inwestycyjnych i udział w pracach komisji przetargowej:
a) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego,
b) opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji oraz jej opiniowanie,
c) na etapie opracowywania i analizy kosztorysów inwestorskich, współudział w weryfikowaniu kosztorysów stanowiących podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór ofert;
4) prowadzenie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem robót, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy tak często, aby zapewniona była skuteczność nadzoru;
5) koordynacja działania wykonawców z projektantem, rzeczoznawcą, wyjaśnianie z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzenia robót, współpraca z nadzorem autorskim oraz udział w naradach roboczych (technicznych) z Wykonawcą robót;
6) zatwierdzanie i opiniowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania/użytych przy realizacji inwestycji;
7) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, przedmiotem i zakresem umowy;
8) kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
9) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwych rozwiązań lub braków w dokumentacji, zgłoszenie stwierdzonego faktu przełożonym;
10) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, dokonywanie zwrotów zabezpieczeń wykonania i należytego wykonania umowy po zakończeniu realizacji inwestycji oraz po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, prowadzenie kontroli nad usuwaniem wad i usterek związanych w okresie gwarancji
i rękojmi nadzorowanych robót oraz składanie wniosków w tym zakresie do kierownika WIR-II;
11) analizowanie projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
12) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów niezbędnych do naliczania opłat adiacenckich w zakresie    inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji
i Remontów;
13) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń indywidualnych mieszkańców Miasta w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, dotyczącej przydzielonych do realizacji zadań.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej;
8. prawo jazdy kat. B;
9. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie na budowach realizowanych przez Gminę Miasto Płock. Praca wykonywana na różnych poziomach: w wykopach, na poziomie terenu, na wysokościach. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na poddaszu. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 11 sierpnia 2022, godzina 15:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kania
  • Ilość wyświetleń: 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji