Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta Płocka za 2007 rok

ZAŁĄCZNIKI – część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta za 2007 rok
Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku
Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok
Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok
Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2007 rok
Załącznik Nr 9 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku
Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w 2007 roku
Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2007 roku
Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 rok
Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok
Załącznik Nr 17 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za 2007 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Budżetu Miasta Płocka za 2007 rok
Rozchody budżetu miasta Płocka za 2007 rok
Dochody – część opisowa
Dochody Budżetu Gminy
Dochody Budżetu Powiatu
Wydatki – część opisowa
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat
Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu
Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych
Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok
Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2007 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku
Informacja o stanie zadłużenia Miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2007 roku
Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2007 rok

MIENIE KOMUNALNE

Tabela Nr 1 – Wartość majątku trwałego Gminy
Tabela Nr 2 – Majątek trwały Urzędu Miasta
Tabela Nr 3 – Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych
Tabela Nr 4 – Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych
Tabela Nr 5 – Majątek trwały zakładów budżetowych
Tabela Nr 6 – Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych
Tabela Nr 7 – Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2006-2007
Tabela Nr 8 – Grunty komunalne
Tabela Nr 9 – Zasoby lokalowe Gminy Płock
Tabela Nr 10 – Dzierżawa i użyczenie gruntów komunalnych
Tabela Nr 11 – Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie
Tabela Nr 12 – Udziały kapitałowe Gminy Płock
Tabela Nr 13 – Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury
Tabela Nr 14 – Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 01 kwietnia 2008, godzina 13:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 425
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji