Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Ogłoszenie NR 28 /2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów
Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) działania związane z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią, w tym:
a) zdalne monitorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią za pomocą panelu on-line (bez możliwości ingerencji w System Zarządzania Energią),
b) bieżący kontakt z placówkami objętymi projektem w celu monitorowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej, funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią
i przestrzegania Instrukcji Gospodarowania Energią,
c) bieżący kontakt z przedstawicielami Partnera Prywatnego w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią,
d) przyjmowanie zgłoszeń awarii, wad i usterek Systemu Zarządzania Energią z placówek objętych projektem,
e) weryfikacja ww. zgłoszeń pod kątem zgodności z zakresem prac objętych gwarancją Partnera Prywatnego,
f) obsługa księgowo-finansowa projektu w zakresie objętym umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP), w tym przygotowywanie propozycji zmian w budżecie miasta Płocka w części dotyczącej realizacji umów PPP, przygotowywanie półrocznej i rocznej informacji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka w zakresie realizacji umów PPP, kontrola terminowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w zakresie realizacji umów PPP,
g) weryfikacja Raportów Rocznych Partnera Prywatnego zgodnie z zapisami umów PPP,
h) opracowywanie dokumentów, informacji, sprawozdań i raportów związanych z realizacją Etapu Zarządzania umów PPP;
2) koordynacja projektów PPP na etapie realizacji i zarządzania, w szczególności:
a) nadzór nad prawidłową realizacją zobowiązań umownych w projektach PPP w całym cyklu życia projektu,
b) współpraca z właściwą komórką Urzędu odpowiedzialną za nadzór nad procesem budowlanym,
3) przygotowanie projektów modernizacji energetycznych obiektów użyteczności publicznej Urzędu Miasta Płocka w zakresie m.in.:
a) przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału w odniesieniu do realizowanych projektów i udział w pracach komisji przetargowej,
b) przyjęcia i zapoznania się z dokumentacją na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne, sprawdzenia pod względem kosztorysowym oraz kompletności i zakresu opracowania, a także egzekwowania usunięcia stwierdzonych błędów,
c) kontrolowania zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem
i przedmiotem umowy oraz wykonania sprawozdań,
d) kontrolowania prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT.
4) przygotowanie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, a w szczególności:
a) przygotowywanie i zlecanie opracowania niezbędnych opinii, koncepcji i ekspertyz,
b) obsługa potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia w formule PPP,
c) przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru partnerów do realizacji projektów PPP.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia;
6.znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
 Znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
       
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1, w terenie oraz konieczność wyjazdów służbowych (delegacji). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na
II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 27 kwietnia 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 17 kwietnia 2023, godzina 12:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 396
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji