Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli

Ogłoszenie NR  25 /2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli
Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) organizowanie działań PR i kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców, upowszechnianie wśród nich informacji o Płocku, historii, tradycji, kulturze oraz bieżącej działalności Urzędu;
2) organizowanie spotkań z udziałem Prezydenta, jego Zastępców, Radnych Rady Miasta Płocka z mieszkańcami oraz Radami Mieszkańców Osiedli (RMO);
3) przygotowywanie i oprawa organizacyjna eventów, wystaw skierowanych do mieszkańców itp.;
4) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
5) współpraca przy redagowaniu tekstów promocyjnych;
6) gromadzenie informacji i koordynowanie badań dotyczących opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz satysfakcji klienta;
7) prowadzenie spraw związanych z budżetem Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wydatkowaniem środków finansowych, obsługa systemu Dysponent;
8) prowadzenie rejestru patronatów honorowych;
9) redagowanie i wysyłanie do pracowników informacji dotyczących pracy Urzędu;
10) prowadzenie spraw związanych z konsultacjami społecznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) prowadzenie i aktualizowanie biblioteki Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych;
12) nawiązywanie współpracy z instytucjami w celu pozyskiwania nagród, zaproszeń itp. w ramach organizowanych konkursów;
13) koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów i pomoc w realizacji inicjatyw rad mieszkańców osiedli;
14) organizowanie na wniosek RMO, spotkań RMO lub mieszkańców z przedstawicielami Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek w celu rozwiązywania problemów osiedlowych;
15) udział w posiedzeniach zarządów i RMO zgodnie ze statutami RMO;
16) integracja RMO przez wskazywanie wspólnych zadań z zakresu bezpieczeństwa, infrastruktury, kultury, sportu i rekreacji;
17) przygotowywanie Prezydentowi Miasta Płocka informacji wynikających z funkcjonowania RMO;
18) organizowanie wspólnych spotkań RMO w celu wymiany doświadczeń;
19) współpraca w ustaleniu potrzeb lokalowych, zapotrzebowania w sprzęt i wyposażenie, niezbędnych do właściwego funkcjonowania RMO;
20) nadzór nad prawidłowym utrzymaniem lokali RMO i ich wyposażeniem, przekazanym przez urząd.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
-  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
- z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019   poz. 1231 ze zm.);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Misjonarska 22 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
- życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
- dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o bardzo dobrej znajomości obsługi komputera(pakietu Office) oraz urządzeń biurowych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 25 października 2019 roku.


* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (poniedziałek, 14 października 2019, godzina 14:31)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 694 836
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji