Załącznik do Zarządzenia Nr 345/07
REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 345/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 marca 2007r.

REGULAMIN
ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
MIEJSKIEJ  KOMISJI  URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1

1.Do zadań Komisji należy:
1)opiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na etapie jego sporządzania,
2)opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na etapie sporządzania,
3)opiniowanie „prognoz skutków finansowych uchwalenia planu”,
4)opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta sporządzanych na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym,
5)opiniowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektu planu miejscowego z ustaleniami studium,
6)opiniowanie koncepcji oraz opracowań urbanistycznych i  architektonicznych,
7)opiniowanie wniosków o zmianę w planie lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

1.W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz trzech członków.
2.W obradach Komisji uczestniczą bez prawa głosu przy podejmowaniu decyzji.
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
Kierownik Oddziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego
koordynator Zespołu Planowania Przestrzennego,
inni pracownicy wskazani przez Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3

1.Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wybrany
w głosowaniu członek Komisji.
2.Komisja rozpatruje sprawy skierowane przez Zastępcę Prezydenta ds. Rozwoju, wnoszone za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, w formie wydawanych opinii pozytywnych lub negatywnych.
3.Przewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4.Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają Sekretarza Komisji.
5.Sekretarz  Komisji odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji oraz zredagowanie opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji.
6.Opinia Komisji ma formę pisemną, a jej treść podlega głosowaniu.
7.Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, a w przypadku jednakowej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
8.Posiedzenie Komisji uznaje się za ważne, gdy obecnych jest na nim co najmniej trzech członków.
9.Protokół  winien być sporządzony i podpisany w terminie 7 dni od posiedzenia Komisji natomiast opinia do dokumentu, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 w  terminie wynikającym z przepisów  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10.Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
11.Do protokołu dołącza się listę obecności oraz opinie Komisji.

§ 4

1.Posiedzenia Komisji  zwołuje Zastępca Prezydenta ds Rozwoju określając  jednocześnie   terminy, porządek posiedzeń oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa.
2.Zawiadomienia do członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia należy wysłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.Posiedzenia Komisji będą się odbywać w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach jego urzędowania.
4.W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszone osoby  spoza wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu bez prawa głosu przy podejmowaniu decyzji.
5.Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję dokumenty powinny być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
6.Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane
w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.
7.Obsługę techniczna Komisji zapewnia Wydział Urbanistyki i Architektury.
8.Protokoły z posiedzeń Komisji wraz z opiniami Komisji przechowywane są w Wydziale Urbanistyki i  Architektury.

§ 5

1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Komisji za każde posiedzenie Komisji w wysokości:
Przewodniczący – 450,00 zł brutto,
Sekretarz – 450,00 zł brutto,
pozostali członkowie 300,00  zł brutto,
2.Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest umowa cywilnoprawna, obecność na posiedzeniu Komisji, podpisanie listy obecności oraz wystawienie faktury lub rachunku.
3.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obciążenia podatkowe członka Komisji i jest płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do Wydziału Urbanistyki i  Architektury.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 602
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji