Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych

Ogłoszenie NR 18/2024
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR - I)  i Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego (WIR – II) oraz udział w pracach komisji przetargowej;
2) opracowanie i analiza kosztorysów inwestorskich, współudział w weryfikowaniu kosztorysów stanowiących podstawę do przeprowadzenia przetargów, wyboru ofert, zlecenia usług dodatkowych lub zamiennych, zaniechania zakresu usług;
3) prowadzenie ustaleń z wykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie realizowanych zadań;
4) przyjęcie dokumentacji wraz z jej sprawdzeniem pod względem kosztorysowym, weryfikacja kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
5) ustalanie, pozyskiwanie, przygotowanie danych wyjściowych, w tym warunków technicznych do projektowania oraz kosztorysowania i uzgodnienia z odpowiednimi podmiotami;
6) nadzór nad prawidłową realizacją umów realizowanych przez WIR-I, w szczególności umów na prace projektowe oraz monitorowanie postępu prac zgodnie z umowami realizowanymi przez WIR-I;
7) w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – współudział w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania, przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie oraz rozliczaniu uzyskanych dofinansowań;
8) uaktualnianie wycen kosztorysów inwestorskich do przetargów;
9) przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów dla zadań realizowanych przez WIR-I i WIR-II oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Prawno – Finansowym Obsługi Inwestycji (WIR-IV).
10) analiza i weryfikacja dokumentów techniczno – rozliczeniowych, sprawdzanie ich zgodności z warunkami zawartych umów;
11) analizowanie projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
12) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń indywidualnych mieszkańców Miasta w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, dotyczącej przydzielonych do realizacji zadań.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lubnumyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska.
6. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1, w terenie oraz konieczność wyjazdów służbowych (delegacji). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej
i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 6 maja 2024 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (poniedziałek, 22 kwietnia 2024, godzina 13:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 133
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji