Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń

Ogłoszenie NR 32 / 2021
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego,Zezwoleń, Usuwania i Przepadku PojazdówDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) realizacja w szczególności zadań zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania znajdujących się na drogach publicznych poprzez:
- rozpatrywanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami,
- przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałych organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),
- zatwierdzanie czasowych projektów organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),
- przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom, zarządcy dróg lub innym podmiotom odpowiedzialnym za ich wdrożenie,
- kontrolowanie w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,
- kontrolowanie w terenie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji,
- przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,
- zlecanie opracowania projektów stałych organizacji ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania programów sterujących sygnalizacji świetlnych dla dróg publicznych;
- współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie: rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego;
2) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z art. 64 - 64i ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
4) uzgadnianie trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych;
5) opracowywanie, przedkładanie do podpisu zezwoleń (identyfikatorów) uprawniających do poruszania się ulicami na terenie Gminy Płock, na których obowiązują ograniczenia w ruchu drogowym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności opracowywanie zezwoleń na niestosowanie się do ograniczeń wyrażonych znakami grupy B i C, pod którymi znajduje się tabliczka “nie dotyczy posiadających zezwolenie wydane przez Urząd Miasta Płocka”;
6) rozpatrywanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje, petycje i wnioski o dostęp do informacji publicznej;
7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. prawo jazdy kat. B;
7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
 - z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 );
- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 roku poz. 450 ze zm.);
 - z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 ze zm.).

II. znajomość rozporządzenia:
 - Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311 ze zm.);
 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 124 ze zm.);
 - Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 roku (Dz.U. z 2017 roku poz.784).
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku D na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o umiejętności czytania dokumentacji technicznej – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 28 października 2021 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
 • pl. Stary Rynek 1;
 • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 18 października 2021, godzina 15:46)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 452
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji