SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2012 rok
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2012 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta płocka za 2012 rok,
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

Załącznik Nr 1 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2012 rok

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2012 rok

Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2012 rok

Załącznik Nr 2a - Wyjaśnienie

Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2012 rok

Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 rok

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok

Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych w 2012 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody budżetu miasta Płocka w 2012 roku

Rozchody budżetu miasta Płocka w 2012 roku

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka za 2012 rok

Dochody budżetu miasta Płocka za 2012 rok, Dochody Budżetu Gminy, Dochody Budżetu Powiatu

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Informacje uzupełniające

Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2012 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku (zgodnie z art. 223 u. o f. p

Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2012 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2012 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2012 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2012 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2012 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2012 rok

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 16 kwietnia 2013, godzina 09:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 153
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 kwietnia 2013, godzina 09:15
  • Historia aktualizacji

  • 16 kwietnia 2013, godzina 09:15 Aktualizacja danych
    16 kwietnia 2013, godzina 09:14 Aktualizacja danych