Sesja XXXIV - 30.09.2021 r. - poprowadzona w sposób zdalny

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych
jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka). Zainteresowane osoby będą
mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
4) Informacja nt. aktualnego stanu prac przygotowawczych dot. budowy szprychy kolejowej CPK-Płock oraz budowy
obwodnicy kolejowej Płocka.
5) Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka z 26 sierpnia 2021 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 610),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 611),
3. zmiany uchwały nr 80/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 596),
4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku w Obrębie 3 „Maszewo” stanowiących własność Gminy Miasto Płock (druk nr 598),
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy
ul. Kobylińskiego/Słodowa (obr. 4) (druk nr 599),
6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy
ul. Kobylińskiego/Słodowa (obr. 4) (druk nr 600),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy
ul. Kobylińskiego/Słodowa (obr. 4) (druk nr 601),
8. zmiany Uchwały Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku, Uchwałą Nr 783/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr 195/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 roku (druk nr 602),
9. ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 603),
10. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 604),
11. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 605),
12. ogłoszenia roku 2022 w Płocku Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druk nr 606),
13. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 607),
14. nadania nazwy ulicy (druk nr 608),
15. nadania nazwy ulicy (druk nr 609),
16. zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych
do sektora finansów publicznych (druk nr 612),
17. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 613),
18. organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto
Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 614),
19. pozbawienia kategorii drogi gminnej (nr 520349W) ulicy Honorowych Dawców Krwi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 615),
20. pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 597).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
12) Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Do pobrania: Projekty uchwał


Sesja XXXIV - 30.09.2021 r. - poprowadzona w sposób zdalny

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 miesięcy temu (piątek, 24 września 2021, godzina 09:03)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 1 096
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 października 2021, godzina 09:54
 • Historia aktualizacji

 • 22 października 2021, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  24 września 2021, godzina 09:14 Aktualizacja dokumentu
  24 września 2021, godzina 09:12 Aktualizacja dokumentu
  24 września 2021, godzina 09:07 Aktualizacja dokumentu